علل قطع شیردهی در کودکان زیر یکسال درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-20-2_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: تغذیه با شیر مادر بهترین شروع در زندگی هر کودک محسوب می شود . تحقیق حاضر به منظور تعیین علل قطع شیر دهی به کودکان زیر یکسال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شد .روش کار : پژوهش حاضر یک مطالعه مورد - شاهدی است که بر روی مادران دارای کودک زیر یکسال در شهر همدان در سال 1387 انجام شد . تعداد 130 مادر با قطع شیردهی درگروه آزمون و 149 مادر با تداوم شیردهی در گروه کنترل قرارگرفتند .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای دوبخشی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و است نباطی و نرم افزار کامپیوتری 16spssانجام شدنتیجه نهایی : ایجاد محیط حمایتی و منجمله سیاستها و برنامه های آموزشی میتواند نقش بسیار مهمی در تداوم شیردهی بخصوص در مادران فاقد تجربه داشته باشد

نویسندگان

رویا امینی

مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان

ناهید محمدی

مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان

افسر امیدی

مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسعود خداویسی

استادیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان