CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

علل قطع شیردهی در کودکان زیر یکسال درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

عنوان مقاله: علل قطع شیردهی در کودکان زیر یکسال درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شناسه ملی مقاله: JR_NMJ-20-2_007
منتشر شده در شماره 2 دوره 20 فصل تابستان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

رویا امینی - مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
ناهید محمدی - مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
افسر امیدی - مربی گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسعود خداویسی - استادیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و عضو مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: تغذیه با شیر مادر بهترین شروع در زندگی هر کودک محسوب می شود . تحقیق حاضر به منظور تعیین علل قطع شیر دهی به کودکان زیر یکسال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شد .روش کار : پژوهش حاضر یک مطالعه مورد - شاهدی است که بر روی مادران دارای کودک زیر یکسال در شهر همدان در سال 1387 انجام شد . تعداد 130 مادر با قطع شیردهی درگروه آزمون و 149 مادر با تداوم شیردهی در گروه کنترل قرارگرفتند .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای دوبخشی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و است نباطی و نرم افزار کامپیوتری 16spssانجام شدنتیجه نهایی : ایجاد محیط حمایتی و منجمله سیاستها و برنامه های آموزشی میتواند نقش بسیار مهمی در تداوم شیردهی بخصوص در مادران فاقد تجربه داشته باشد

کلمات کلیدی:
زنان ، شیردهی ، کودکان زیر یکسال ، مراکز بهداشتی درمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/514805/