تبیین الگوی کارکردی بیمه شهری در شهرداری تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IUEAM-2-7_004

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از پوشش های بیمهای بر عملکرد شهرداری تهران و با هدف طراحی بسته بیمه شهری صورت گرفته است. پس از بررسی مدل های سنجش عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی متوازن به عنوان مدل مطلوب جهت استفاده در شهرداری کلان شهر تهران، شاخصهای ابعاد چهارگانه مدل، در ابعاد شهروند، مالی، فرایندهای کاری داخلی و یادگیری و رشد، تعیین گردید. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است. با توزیع پرسشنامه میان مدیران شهری، وضعیت موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد میان وضع موجود و مطلوب در شاخص های عملکردی، فاصله معناداری وجود دارد که بیشترین فاصله در بعد یادگیری و رشد و کمترین فاصله در بعد فرایندهای داخلی می باشد. نظرات مدیران، مؤید بهبود عملکرد شهرداری با به کارگیری برخی از پوششهای بیمهای بود که در نهایت پوشش های مؤثر به صورت مجموعهای تحت عنوان بسته بیمه شهری ارائه گردید.

نویسندگان

سید موسی پور موسوی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، ایران

زهره تاجیک

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران، مسئول مکا

سارا یمینی

کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، ایران