رابطه مؤلفه های توانمند سازی روانشناختی و تسهیم دانش در بین کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_121

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی (احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس موثر بودن احساس معنی داری و احساس اعتماد داشتن به همکاران) با تسهیم دانش در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان (N=86) استان آذربایجان غربی بود و نمونه تحقیق به صورت تمام شمار و با حذف پرسشنامه های مخدوش تعداد 71 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین تسهیم دانش و مؤلفه های احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس استقلال و مؤثر بودن ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه احساس اعتماد و تسهیم دانش رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

احساس شایستگیف احساس اعتماد ، تسهیم دانشف اداره کل ورزش و جوانان

نویسندگان

وحید زارعی اردهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

میرحسن سیدعامری

عضو هیئت علمی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه