بررسی و برآورد روند تخریب جنگلها با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست و یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 82
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,724

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_38

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

چکیده مقاله:

کاربری و پوشش اراضی ثابت نبوده و غالبا در اثر فعالیتهای انسانی دستخوش تغییر وتحول میشوند. شناسایی و کشف این تغییرات میتواند به مدیران و برنامه‌ریزان کمک کند تا عوامل موثر در تغییر کاربری و پوشش اراضی را شناسایی کرده و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی مفید و موثر نمایند. برای کشف و ارزیابی تغییرات، دادههای چند زمانه سنجش از دور به دلیل ارزانی و سرعت اخذ داده از آن و سیستم اطلاعات جغرافیایی به خاطر برخورداری از امکانات تحلیلی میتوانند نقش اساسی داشته باشند. به عنوان مثال برآورد میزان تخریب جنگل در طول چند سال متوالی را میتوان خیلی سریع با استفاده از تحلیل و پردازش دادههای چند زمانه سنجش از دور مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق برای طبقه‌بندی و مطالعه تغییرات زمانی جنگلهای منطقه ارسباران ازتصاویر TM و ETM ماهواره لندست به ترتیب مربوط به سالهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ با قدرت تفکیک مکانی 2/5 متر استفاده شده است.با روی‌هم‌گذاری نقشه‌های حاصل از طبقه‌بندی دو تصویر مربوط به تاریخهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ میزان و تغییرات جنگلها را مشخص نموده و سپس برای مدل کردن تخریب جنگلها در منطقه از مدل رگرسیون لوجستیک با پارامترهای مستقل ارتفاع، شیب، جهت جغرافیایی و فاصله از مراکز روستایی استفاده شد. مدل ارائه شده نشان میدهد که تخریب جنگلهای منطقه با پارامترهای اصله از مراکز روستایی، ارتفاع و جهت جغرافیایی ارتباط معنیدار دارد.

نویسندگان

ابوالفضل رنجبر

کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

محمد سعدی عسگری

گروه ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی