بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با تعهد اجتماعی کارکنان شهرداریهای جنوب استانآذربایجان غربی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 509

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_065

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعهد اجتماعی کارکنان صورت گرفته است. در بخش نظری تحقیق، دیدگاه جامعه شناسان مختلف درمورد تعهد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار و پایایی آن در مطالعات مقدماتی تحقیق مورد ارزیابی و تاییدقرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداریهای جنوب استان آذربایجان غربی میباشد. حجم نمونه آماری تحقیق بر اساس جدول مورگان 371 نفر محاسبه شده است که به شیوه خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدهاند. روشهای تحلیل آماری تحقیق علاوه بر جداول، نمودارها و شاخصهای متناسب آماری شامل آزمونهای یو- من ویتنی، کروسکالوالیس، ضریب همبستگی اسپیرمن، همچنین رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین ویژگیهای فردی کارکنان (جنسیت، سن، وضعیت تاهل و اشتغال آنها) فقط متغیر جنسیت با تعهد اجتماعی رابطه معنیداری دارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه و همبستگی مستقیم متغیر وابسته تحقیق (تعهد اجتماعی) با متغیرهای اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، گرایشات دینی و همبستگی معکوس با مادی گرایی کارکنان میباشد. نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان دهنده مدل برازش شدهای است که فقط دو متغیر (جنسیت و رضایت اجتماعی)در مدل باقی مانده اند. ضریب تبیین تصحیح شده مدل بیانگر این است که متغیرهای باقیمانده در مدل فقط 13 درصد از تغییرات تعهد اجتماعی را تبیین میکنند و بقیه واریانسها توسط عوامل ناشناختهای که میتواند در تحقیقات بعدی ظاهر شود، مورد تبیین قرار می- گیرد.

نویسندگان

فرهاد مهرگان

عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

الهه صبحی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نوید عزیزان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Aryee. Samuel "and others" (1991); "Antecedents to Organizational Commitment and ...
 • Becker. Havard. S. (1960); "Nots on the Concept of Commitment? ...
 • Flanagan. C. (2003): Trust, Identity, and Civic Hope. Applied D ...
 • Kuper, Adam, Jessica. Kuper (1985); The Social Science Encychopedia, London: ...
 • Kushman. James. W. (1992); "The Organizational Dynamics of teacher work ...
 • Lawler, Edvard J. Jeongkoo Yoon (1993); Power and the emergenc ...
 • Mills, Theodore. M. (1988); The Social of small groups. Prentice ...
 • Ozorak, Elizabeth Weiss. (1986); "the Develoment of religious beliefs and ...
 • Parsons. Talcott, Neil Smelser (1956); Economy and society, Routlege & ...
 • Stones, Christopher.R. Joseph. L.Philbrick (1989); ":Attitudes toward love among xhosa ...
 • Tuomela, raimo, Maj Tuomela (2003); "acting as a group member ...
 • نمایش کامل مراجع