پارامترهای موثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,870

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_41

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

در ا ین تحقیق سعی شده است تا پدیده خستگی رانندگان و عوامل موثر در ا یجاد آن و نیز تاثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گیرد. خستگی در حالت کلی به معنا ی تحلیل و زوال انرژ ی فرد است و میتواند از نوع جسمی و یا روحی و روانی باشد. خستگی راننده منجر به ضعف توانایی او در قضاوت و تصمیم گیری صحیح میشود که میتواند تبعات مخاطره آمیزی به همراه داشته باشد.خستگی راننده با علایمی از قبیل انحراف از مسیر مستقیم، کندی عکس العمل، کاهش تمرکز، سنگینی پلک ها و خواب آلودگی بروز پیدا میکند. برای تعیین نقش خستگی به عنوان عامل اصلی در تصادفات، کشورها ی مختلف ضوابط گوناگونی را به کار میبرند. خواب از نیازهای اساسی بدن انسان است و بی خوابی یا کم خوابی میتواند منجربه علایمی گردد که فرد راننده، زندگی خود و دیگران را در معرض خطر قرار میدهد. نقش پارامترهای زمان و مکان نیز در این تحقیق به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین تصادفات با عامل خستگی در ساعات ۲ الی ۶ بامداد و نیز ۱۵ الی ۱۶ اتفاق می افتند و همچنین مطابق انتظار را ه ها ی برون شهری جدا نشده و یکنواخت، محتمل ترین نقاط برای وقوع تصادفاتی با عامل خستگی رانندگان هستند.اقدام برای بهبود محیط جاده میتواند نقش مهمی در جلوگیری از خستگی رانندگان ایفا کند . نصب تابلوها ی حاوی پیا م های هشدا ر دهنده خطرات ناشی از رانندگی در حالت خستگی و نیز تعبیه استراحت گاه ها ی مناسب در طول مسیر از جمله این اقدامات هستند.در ا ین راستا باید کنترل هایی رو ی نحوه اعطا ی گواه ی نامه و وضعیت سلامتی و جسمانی رانندگان صورت گیرد. استفاده از فناوری از جمله تجهیزات پیشرفته درون خودرو که وضعیت سر و پلک زدن راننده را به صورت هوشمند و پیوسته کنترل میکند، میتواند در کاهش تصادفات موثر باشد. خستگی رانندگان عامل بس یار مهمی در وقوع تعداد ز یادی از تصادفات رانندگی در دنیا ا ست و در ا ین تحقیق تلاش بر آن شده است تا ضمن خاطر نشان کردن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات رانندگی، راهکارها یی برای کاهش تاثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات ارایه گردد

نویسندگان

محمدرضا احدی

دکترای راه و ترابری، عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابر

علی زایرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده فنی دانشگاه تهران