بررسی رابطه فرهنگ خودباوری جوانان با توسعه کسب و کار در استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTNT01_043

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

با توجه به رقابت فزاینده ای که میان جوامع بوجود آمده بیشتر این رقابت سمت و سویی بر سر منابع و سرمایه ها دارد.یکی از مهم ترین این سرمایه ها، سرمایه انسانی است. خوشبختانه به دلیل جوان بودن جمعیت کشور سرمایه انسانیبالقوه ای وجود دارد که قطعا هدایت و برنامه ریزی خاصی را برای توانمندسازی و سپس جذب آن ها در ساختاراقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور می طلبد. از این رو توجه به مقوله کارآفرینی جهت دستیابی بهراهکارهای جدید، بخصوص کارآفرینی جوانان بیش از پیش توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان را به خود جلب نمودهاست. این مقاله به دنبال بررسی نقش خودباوری در جوانان استان هرمزگان در ایجاد کسب و کار می باشد. تحقیقحاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه داده های لازم از جوانان کارآفرین استانهرمزگان جمع آوری شده است. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ برابر با0/38)، با استفاده از پیش آزمون حجم نمونه برآورد گردید. نهایتا 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی از بین جوانانکارآفرین انتخاب و پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرمافزار spss و روش تحلیل عاملی برای شناسایی و تلخیص عوامل تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از روش ضریبهمبستگی پیرسون، بین اکثر مؤلفه های فرهنگ خودباوری و ایجاد کسب و کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نتایج تحلیل توصیفی نشان داد فرهنگ خود باوری دربین جوانان استان هرمزگان از حد متوسط بالاتر می باشد ایننشان دهند رغبت و و اعتماد بنفس بالای جوانان می باشد که نیازمند توجه سیاست گذاران امر به این بخش می باشد.

نویسندگان

سارا محمودی چه چکری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور قشم- نویسنده مسئول

زین العابدین رحمانی

استادیار دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدپور داریانی، م و مقیمی، س.م. 1385. مبانی کارآفرینی، تهران: ...
 • اسدی، 1 .1379 . گزارش نهایی ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی. ...
 • اولادیان، م. سیف نراقی، م. نادری، ع. شریعت مداری، ع. ...
 • حسینی، س. فرج الله حسینی، س.ج و سلیمانپور، م. 1388. ...
 • عابدینی، ر. 1381. مروری بر مکاتب کارآفرینی، مجله علوم انسانی(ویژه‌نامه ...
 • مرادی، ح. شعبانعلی فمی، ح. 1389. شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی (مطالعه ...
 • مقیمی، م. 1380. سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی. تهران: ترمه. ...
 • ملکی آل آقا، ب. 1386. نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی. ...
 • Altinay, L., Madanoglu, M., Daniele, R, . Lashley, C, .20 ...
 • Babb, E.M., Babb, S.V., 1992. Psychological traits of rural entrepreneurs. ...
 • Basu, A., &Goswami, A. (1999). Determinants of South Asian entrepreneurial ...
 • Burch John G. (2007). Entrepreneur Wikipdia - The Free encyclopedia ...
 • Casson, M. C. (1991). The entrepreneur: An economic theory. London: ...
 • Cromie, S., 2000. Assessing entrepreneurial intentions: some approaches and emp ...
 • Diaz, F., Rodriguez, A., 2003. Locus of control and values ...
 • Duchesneau, D. A, & Gartner, W. B. (1990). A profile ...
 • Eddleston, K. A., Kellermanns, F. W., &Sarathy, R. (2008). Resource ...
 • Getz, D., &Carlsen, J. (2005). Family business in tourism - ...
 • Gibb Allan (2000). E nterpreneurship at universities should reach all ...
 • Guasch, J.L., Kuznetsov, Y. N. & Sanchez, S. M. (2002). ...
 • Gurel, E., Altinay, L., Daniele, R., 2010. Tourism students? entrepreneurial ...
 • Gurol, Y., Atsan, N., 2006. Entrepreneurial characteristics amongst university students:some ...
 • Hayton, J. C., Zahra, G. G., & Zahra, S. A. ...
 • Holmgren, C., & From, J. (2005). Taylorism of the mind: ...
 • Jodl, K.M., Michael, A., Malanchuk, O., Eccles, J.S., Sameroff, A, ...
 • Koh, H.C., 1996. Testing hypotheses of entrepreneurial characteristic, a study ...
 • Krueger, N.F, Reilly, M.D., Carsrud, A.L, 2000. Competing models _ ...
 • Matthews, C.H., Moser, S.B., 1996. A longitudinal investigation of the ...
 • Morrison, A. (2000). Entrepren eurship : what triggers it? International ...
 • Pacheco, C. D. (1998). Enterprise and Education, Leeds Business School, ...
 • Pillis, E., Reardon, K.K., 2007. The influence of personality traits ...
 • Ronstadt, R. (1984). E ntrepreneurship : Text cases & notes. ...
 • Tang, J., Tang, Z., 2007. The relationship of achievemet motivation ...
 • Wong, P. K., Lee, L., Ho, Y. P., & Wong, ...
 • نمایش کامل مراجع