بررسی مؤلفه های زلزله های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 513

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-43-73_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

مدل سازی حرکت زمین به صورت چند بعدی برای تحلیل و تعیین پاسخ لرزه ای سازه ها نیازمند آن است که محورهای اصلی انتشار زلزله شناسایی شوند. این محورهای اصلی، وضعیت انرژی زلزله را در امتدا دهای عمود بر هم نشان می دهند. محورهای اصلی امتدادهایی هستند که در آن ها مؤلفه های شتاب دو به دو غیرهمبسته هستند. برای یافتن امتدادهای اصلی، بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس شتاب زلزله در امتدادهای عمود بر هم محاسبه می شوند. هدف این مقاله بررسی مشخصه های رکوردهای زلزله های دوگانه یازدهم آگوست 2012 آذربایجان در ایستگاههای مختلف در امتدادهای اصلی و مقایسه زوایای محورهای اصلی در این دو زلزله می باشد؛ تا مشخص شود که این زلزله ها در کدام امتداد دارای بیشترین انرژی می باشند. این بررسی نشان می دهد که در اکثر ایستگاه ها که هر دو زلزله را ثبت کرده اند، امتداد محورهای اصلی زلزله دوم همان امتداد محورهای اصلی زلزله اول می باشد. در این تحقیق صحت تحقیقات پیشین مبنی بر این که یکی از محورهای اصلی، همان محور عمود بر سطح زمین می باشد به اثبات رسیده است. به دلیل اثرات جهت داری در زلزله های نزدیک گسل، معمولاً در امتداد عمود بر گسل، حرکت زمین دارای پالس های با انرژی بیشتر می باشد. در بررسی زلزله های آذربایجان ویژگی پال سداری در تاریخچ هی سرعت زلزل هی اول مشاهده می شود و پالس، تقریباً در همان امتدادی است که از طریق تحلیل محورهای اصلی به دست می آید. طیف های پاسخ الاستیک در امتدادهای اصلی هم، همبستگی خوبی با ویژگی جهت داری زلزله های نزدیک گسل دارند.

نویسندگان

حیدر ملک زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

حسین غفارزاده∗

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز