تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,073

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_642

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان صورت گرفته است. آمیخته بازاریابی سبز محصول سبز،ترفیع سبز، قیمت سبز و توزیع سبز در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اجرا شده و جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان صنایع غذایی - شرکت رضوی استان تهران بوده نمونه آماری در این پژوهش به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای، انتخاب شدهاند. از انجا که جامعه نامحدود می باشد با استفاده از فرمول 1کوکران 012 به عنوان نمونه تعیین شد ولی برای اطمینان از وصول پرسشنامهها به تعداد نمونه تعیین شده 042 فقره پرسشنامه استاندارد بین نمونه انتخابی در مقطع زمانی خاص توزیع گردید که از این تعداد 38 درصد 022 عددپرسشنامه واصل شد جهت جمعآوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز و وفاداری مشتریان محققساخته بهره گرفته شده است که روایی آن قابل تأیید و توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفته و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای به دست آمده برای آمیخته بازاریابی سبز 0/7وبرای وفاداری مشتریان 0/71 میباشد. به منظور تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارSPSS و نرم افزار Amos از روشهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق مدل مفهومی ارائه شده را تأیید نمود و نشان داد که بین آمیخته بازاریابی سبز ووفاداری مشتریان ارتباط وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که آمیخته بازاریابی سبز و قیمت و توزیع سبز تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارند

نویسندگان

سحر رفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران پردیس فارابی

سیما رفیعی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • خورشیدی، غلامحسین؛کاردگر، محمد جواد(388 1). شناسایی و رتب هبندی مهم ...
 • حمیدی زاده، محمد رضا، غمخواری، سیده معصومه (1387) تعیین سطح ...
 • رمضانیان، محمد رحیم؛ اسماعیل پور، رضا؛ تندکار، هدیه. (1389). تاثیرآمیخته ...
 • گرانت، ج (1388)« رویکرد های نوین بازاریابی سبز » امامی- ...
 • قلی پور سلیمانی، علی .مصطفی، مجرد کیاسرائی (1389)، الفبای بازاریابی ...
 • کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری _ اصول بازاریابی _ ترجمه ...
 • Vlosky , Richard P., Ozanne , L. K., Fontenot, R. ...
 • cheah, Isaac, Phau, I, _ (2005).Toward a Framework of Consumers, ...
 • Kamble _ Vinay B.(2007). Incandescent Bulbs;A Burnt out Case?Dream 2007, ...
 • Kennedy , John F. (200 8)MERCURY Cleanup for Broken CFL ...
 • Lassner , Erik, Schubert, Wolf-D ieter(2007) .Tungsten is still very ...
 • Polonsky , Michael Jay , Rosenberger, P. J , (2001) ...
 • Soonthonsmai, Vuttichat, (2007). Environmenta Or Green Marketing As Global Impl ...
 • Peattie, K. & Crane, A. (2005)."Green marketing: legend, myth, farce ...
 • Stephen J. Grove, Raymond P. Fisk, Gregory M. Pickett, & ...
 • Tarig K. Eltayeb, SuhaizaZailan _ & T. Ramayah . (2011). ...
 • Ricky Y.K. Chan, T.K.P. Leung , & Y.H. Wong. (2006). ...
 • Leonidas C. Leonidou , & Magnus Hultman. (2010). Evaluating _ ...
 • Rivera-C amino, J. (2004). Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder ...
 • Mahenc, P. (2008). Signaling the environmentl performance of polluting products ...
 • Ambec, S., & Lanoie, P. (2008). Does It Pay to ...
 • Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). A Resource-B ...
 • Rex _ Emma and Baumann , Henrikke , (2007 .(Beyond ...
 • Kotler Philip and Armstrong Gary. (1999), principles of marketing Prentice-Hal ...
 • Siegel, D. (2009). Green Management Matters Only If It Yields ...
 • Sarkis, J., Gonz alez-Torre, P., & Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder ...
 • Menon, A., & Menon, A. (1997). Enviropreneuri al Marketing Strategy: ...
 • Cronin, J. J., Smith, J. S., Gleim, M. R., Ramirez, ...
 • Norm Borin, Douglas C. Cerf , & R. Krishnan. (2011). ...
 • Mohaj an, H.K.(2 _ 12). ASPECTS OF GREEN MARKETIN, A ...
 • Polonsky, M.J. (1994). An Introduction To Green Marketing, Electronic Green ...
 • Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty. Journal of Marketing, ...
 • Reinartz, W. J. & Kumar, V. (2002). The Mis management ...
 • Carolyn Folkman Curasi & Karen Norman Kennedy" (2002) .From prisoners ...
 • Banasiewicz, Andrew (2005), " Loyalty Program Planning and Analytics", Journal ...
 • Jayawardhen, C.; Souchon, Anna L. M.Farrell, Andrew, (2007) "Outcomes of ...
 • Fraering, Martin , Minor , Michael S(2013)." Beyond loyalty: customer ...
 • Divett, Megan, Crittenden, Nadia and Henderson, Ron (2003), "Actively Influencing ...
 • Chen, P.T., Hu, H.H. (2010). The effect of relational benefits ...
 • Wong, Y.H., Chan, R., Ngai, E.W.T., Oswald, P., (2009). Is ...
 • نمایش کامل مراجع