بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتریان مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان مازندران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 915

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_436

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتریان، صورت گرفته است.پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی است. - جامعه آماری آن کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران هستند، جهت تعیین نمونه آماری، از روش نمونه برداری تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. داده های لازم با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری در میان 062 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران جمع آوری شد . ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد نظر برای پرسشنامه هوش هیجانی 0/898 وبرای پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان 0/764 تعیین گردید آزمون مدل مفهومی با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و با بکارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، بین هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی در سطوح متفاوت تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت معنی داری وجود دارد

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، مدیریت رابطه ، خودانگیزشی ، مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان

علی ثریایی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل، ایران

ناصر علی یداله زاده طبری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل، ایران

سیدعلی محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل، ایران