بررسی احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicus در بندرجاسک استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_100

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

ازآنجایی که فلزات سنگین ازآلاینده های پایداربوده وقادرنددررسوبات تجمع یابندلذابررسی میزان غلظت آنهامی تواندنگرش کلی درموردآلودگی اکوسیستم آبی ارائه دهد. این پژوهش بمنظوربررسی وتعیین فلزات سنگین روی، وانادیوم، نیکل، کادمیوم ،سرب و مس( دربافت عضله )میگوی سفید هندی Penaeus indicus درفصول پاییزوزمستان ۱۳٨٩ در منطقه بندرجاسک شرق استان هرمزگان بعنوان منطقه موردمطالعه درنظرگرفته شد.پس ازنمونه برداری وزیست سنجی، ازبافت عضله ۳2 نمونه ۱۵ نرو ۱۵ ماده( برای اندازه گیری غلظت فلزات سنگین به آزمایشگاه انتقال داده شدند.جهت استخراج فلزات ازبافت عضله آبزیان پس ازآماده سازی ازروش هضم اسیدی استفاده گردید.سپس جهت استخراج فلزات بابکارگیری دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی مدل THERMO انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده هاونمودارهاازنرم افزار Excel واز آزمون T وآزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین عناصرازنرم افزار آماری ۱۵ spss استفاده گردید.داده هابصورت انحراف ازمعیار ±میانگین SD ± Mean بافاصله اطمینان ٩۵ درصد درنمودارها ارایه گردیده اند. میانگین کل فلزات سنگین در منطقه موردبررسی برای عناصروانادیوم ،کادمیوم ،مس ،روی،نیکل و سرب به ترتیب عبارت است از 0/4495و0/4209و1/13815و2/4433و0/3823و0/0728 میکروگرم برگرم وزن خشک بوده است. بطورکلی باتوجه به مقایسه نتایج حاصل بااستانداردهای جهانی نشان دادکه درحال حاضرتمامی عناصر موردمطالعه درحد مجاز می باشد . میتوان استنباط نمودبهره گیری ازمیگوی موردبررسی درمنطقه آبهای خلیج فارس ودریای عمان ازاستعدادبالقوه ای درراستای توسعه مزارع تکثیروپرورش،ایجاداشتغال،تولیدپروتئین ،ایجاددرآمداقتصادی وبطورغیرمستقیم توسعه اقتصادی منطقه دربحران های احتمالی رادارامی باشدوباایجادبانک زیستی می توان ازاین آبزی بعنوان یکی ازگونه های ژنتیکی منطقه حفاظت وحراست نمود.

نویسندگان

ناصر آقاجری

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

محمدصدیق مرتضوی

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

غلامعلی اکبرزاده

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵

کاظم خدادادی جوکار

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان - - صندوق پستی ۱۵