ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان با استفاده از سویه های منطقه ای یرسینیاراکری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 869

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-69-1_008

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: بروز و توسعه بیماری یرسینوزیس در مزارع قزل آلای رنگین کمان کشور طی سال های اخیر موجب نگرانی پرورش دهندگان ماهی گریده است، لذا تولید دانش فنی واکسن یرسینوزیس با استفاده از سویه های بومی جهت خودکفایی داخلی ضروری به نظر می رسد. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی واکسن حمام ضد این بیماری در ماهی قزل الای رنگین کمان انجام شد. روش کار: در این مطالعه ابتدا نسبت به مطالعه خواص فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولار تعدادی از ایزوله های باکتریایی یرسینیا راکری بدست آمده از تلفات مزارع قزل آلای کشور اقدام و میزان حدت این ایزوله ها از طریق تزریق داخل صفاقی مطالعه گردید. در ادامه ماهیان با استفاده از آنتی زن سلول کشته حادترین ایزوله های باکتریایی به روش حمام واکسینه شدند. سپس کارایی واکسن و میزان تیتر آنتی بادی در طی 10 هفته پس از واکسیناسیون ارزیابی گردید. نتایج: نتایج حاصل از مطالعه فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولی منجر به شناسایی 8 ایزوله یرسینیا راکری گردید و همگی این ایزوله ها تولید باند 409bp نموده که بیانگر گونه یرسینیا راکری است. طی دوره بیماریزایی 3 ایزوله موجب تلفات بالای 50% و 5 ایزوله به میزان 16% شدند. میزان درصد بقای نسبی (RPS) طی هفته های 2، 4، 6، 8 و 10 پس از واکسیناسیون به ترتیب 72/7، 80، 80، 82/2 و 83/3% برآورد شد. به عبارت دیگر میزان درصد تلفات درگروه های واکسینه طی زمان مذکور در دامنه 20-10% بوده در حالی که در گروه شاهد این میزان در دامنه 73/2-56/7% بوده است که از تفاوت کاملاً معنی داری برخوردار بود (<0/05). نتایج تیتر آنتی بادی در گروه واکسینه نیز نشان داد که کمترین و بیشترین تیتر آنتی بادی به ترتیب برابر 4/50 ±32 و 9/37 ±164/57 بوده که مربوط به هفته های 4 و 10 پس از واکسیناسیون بوده است. در حالی که تیتر آنتی بادی گروه شاهد غیر قابل سنجش بود. نتیجه گیری نهایی: با توجه به مطالعات به عمل آمده و تفاوت قابل توجه بین میزان درصد بقا در گروههای واکسینه و غیرواکسینه استفاده از این واکسن می تواند موجب پیشگیری از بروز بیماری یرسینیوزیس در مزارع قزل الای کشور شود.

نویسندگان

مهدی سلطانی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

شفیق شفیعی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

سیدسعید میرزرگر

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران