روشهای سیمپلکس فازی برای حل مسایل برنامهریزی خطی فازی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,098

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHAA01_014

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

پس از معرفی منطق فازی در دهه هفتاد و کاربردهای موفقیتآمیز آن در طراحی س یس ت های کنترلی، به کارگیری این نظریه در س ایر زمینهها همچون شبیهسازی، هوش مصنوعی، مدیریت، تحقیق در عملیات و ... گسترش فراوانیافته اس ت. در بس یاری از مسایل واقعی که به وسیله مدلهای برنامهریزی خطی فرموله میشوند ممکن است نوعی عدم قطعیت در برخی پارامترهای مدل موجود باشد و این ابهام میتواند از نوع احتمالی نباشد یا صریحاً پارامترهایمدل با اعداد فازی بیان ش ود. کاربرد فازی در برنامهریزی ریاض ی دارای تاریخچه نس بتاً طو نی اس ت. مفهوم برنامهریزی ریاضی فازی توسط تاناکا و همکارانش 4791 در چارچوب تصمی گیری فازی ارایه شده توسط بلمن و زاده پیشنهاد شد. نخستین فرمولبندی مسأله برنامهریزی خطی فازی توسط زیمرمن 4791 مطرح شد. بعد از آنمدلها و روش متعددی پیشنهاد شد. یکی از متداوالترین روشها برای حل این مسایل بر اساس مفهوم مقایسه اعداد فازی اس ت. یک روش متداول و مناس ب برای رتبهبندی اعداد فازی تعریف یک تابع رتبهبندی از مجموعه اعدادفازی به مجموعه اعداد حقیقی است که در آن ترتیب وجود دارد. عموماً در چنین روشهایی مدل برنامهریزی خطی فازی به یک مدل برنامهریزی خطی کلاسیک تبدیل میشود و با استفاده از حل این مدل جواب مسأله اصلی تعیینمیشود. در این مقاله با استفاده از توابع رتبهبندی خطی ضمن تعریف مفاهی پایهای برنامهریزی خطی کلاسیک در محیط فازی همچون جوابه ای ش دنی، جوابهای پایهای، جواب بهینه، جواب تباهیده، ش رایط بهینگی و ... الگوریت های سیمپلکس فازی برای حل مسایل برنامهریزی خطی عدد فازی و مسایل برنامهریزی خطی با متغیرهای فازی ارایه میگردد. الگوریتم های ارایه شده برای حل مس ایل برنامهریزی خطی عدد فازی و مس ایل برنامهریزی خطی با متغیرهای فازی به کار گرفته میشود و نتایج آن گزارش میشود

نویسندگان

آزیتا احمدی

دانشکده ریاضی- دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . R.E. Bellman and L.A. Zahdeh. "Decision making in a ...
 • .J.C. Bezdek, "Fuzzy models- What are they, and why? ", ...
 • . L. Campos and J.L. Verdegay, "Linear programming problems and ...
 • . M. Delgado, J.L. Verdegay, and M. A. Vila, "Ageneral ...
 • . S.C. Fang and C.F. Hu "Linear programming with fuzzy ...
 • . G. J. Klir and B. Yuan, Fuzzy Sets and ...
 • . Y. J. Lai and C.L. Hwang, Fuzzy Mathematicl Programming ...
 • . N. Mahdavi- Amiri and S.H. Nasseri, "Duality in fuzzy ...
 • . N. Mahdavi- Amiri and S.H. Nasseri, "Duality results and ...
 • . H.R. Maleki, M. Tata and M. Mashinchi, "Linear programming ...
 • . H. Tanaka and H. 'chihashi, "A formulation of Fuzzy ...
 • . H. Tanaka, T. Okuda and K. Asai, "ON Fuzzy ...
 • . J.L Verde gay, "A dual approach to solve the ...
 • . X. Wang and E. Kerre, "Reasonable properties for the ...
 • . R.R, Yager, "A Procedure for ordering Fuzzy subsets of ...
 • . H. J. Zimmermann, "Fuzzy programming and linear programming with ...
 • نمایش کامل مراجع