ارایه مدل تخمین بهنگام طول صف در خیابان های شریانی اشباع شهر تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 868

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-10-4_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

طول صف یکی از پارامترهای اساسی جریان ترافیک در خیابانهای شریانی است که معیار تعیین عملکرد و بهینهسازی جریا ن در این معابر قرار میگیرد. با این وجود این معیار در خیابانهای شریانی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. یکی ازدلایل این امر را میتوان وجود تقاطعها و قطع متناوب جریان دانست که بررسی جریان در خیابا نهای شریانی را پیچیده میسازد. از طرفی با اشباع شدن این معابر بررسی جریان ترافیک دشوارتر میگردد. در این مقاله طول صف در شریانیهایاشباع به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جریان مورد توجه قرار گرفته است. تخمین این پارامتر با بررسی تغییرا ت پروفیل اشغال جریان ترافیک با استفاده از دادههای ثانیه به ثانیه شناساگر صف و همچنین فازبندی چراغ از طریق مدل تخمین بهنگام صورت گرفته است. نقطه تمایز این مطالعه در نظر گرفتن اثر تقاطع بالادست و گروه وسیله نقلیه آزاد شده بر صف تقاطعپایین دست میباشد که بدین طریق مدل تخمین طول صف بهبود داده شده است. نتایج حاصل از تخمین طول صف با استفاده از دادههای آماری برداشت شده در دو تقاطع تهران مورد ارزیابی قرار گرفت هاند. همچنین با استفاده از داد ههای آماری دو پارامتر ورودی مدل شامل زمان عکسالعمل اولین وسیله صف نسبت به سبز شدن چراغ و نیز تأخیر حرکت وسایل نقلیه درصف نسبت به حرکت وسایل نقلیه جلوی آنها با شرایط تقاطعات تهران کالیبره شده و در اجرای مدل بهکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی بهبود 15 درصدی میانگین خطای تخمین طول صف را نشان داده است

کلیدواژه ها:

شریانی اشباع ، تخمین طول صف ، کالیبره کردن زمان عکس العمل

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مریم لطیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

نازلی دهقانی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران