بهینه سازی مکان نقاط شمارش ترافیک جهت بهنگام سازی ماتریس مبدأ- مقصد سفر بر اساس مدل برنامه ریزی چند هدفه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,127

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-10-2_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

تخمین ماتریس مبدأ- مقصد سفر با ب هکارگیری داد ههای حاصل از شمارش ترافیکی کما نها، روشی مناسب دردستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی در یک منطقه شهری میباشد. تفاوت در سطح اطلاعات بهدست آمده از کما نهای شبکه و تأثیر مستقیم این امر در کیفیت ماتریس ت خمینی در کنار محدودیت بودجه، لزوم تعیین ساختاری هدفمند در مکانیابی نقاط شمارش ترافیک را طلب میکند. عمده مد لهای توسع هیافته در زمین ه مکا نیابی نقاط شمارش ترافیک، تنها تأمین یک تابع هدف مشخص را دنبال کرده و یک جواب منحصر بهفرد را که شامل مجموع های از کمانها یا گرههای شبکه میباشد، منجر میگردند. در این تحقیق بر پایه نگرشی نوین، ضمن گزینش دوتابع هدف که لزوماً همسو نبوده و استفاده از آنها در قالب مسایل بهینهسازی چند هدفه، مدلی جدید جهت گزینشکما نهای شمارش ترافیک توسعه داده شده است. مدل پیشنهاد شده در کنار بهکارگیری یک الگوریتم تکاملی چند هدفه تحت عنوان الگوریتم تکاملی قوی پرتو بر خلاف مد لهای متداول، منجر به تولید مجموع های از جوا به ای بهینه خواهدشد که طیف وسیعتری از ترکیبات مختلف نقاط شمارش ترافیک را در اختیار تصمیمگیرنده قرار خواهد داد. بدیهی است دستیابی به چنین مجموع های، امکان تطبیق ایستگا ههای شمارش ترافیک را با شرایط محیطی شبکه و به لحاظ وجود محدودی تهای احتمالی افزایش م یدهد. مدل پیشنهای در قالب یک مطالعه موردی ارزیابی شده و نتایج حاصل از اجرای آن، حاکی از عملکرد بهتر مدل پیشنهادی در مقایسه با مد لهای بهینهسازی تک هدفه و بازتاب بخش وسی عتری از اطلاعات شبکه (مجموع جریان بارگذاری شده در شبکه و تعداد جفتهای پوشش داده شده ماتریس سفر) با در اختیار داشتن نقاط شمارش ترافیک کمتر، میباشد. همچنین دستیابی به مقادیر مطلوبتر توابع هدف در مدل پیشنهادی بر جستجوی فراگیر در فضای تصمیم دلالت خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

نقاط شمارش ترافیک ، برنامه ریزی چندهدفه ، الگوریتم تکاملی قوی پرتو ، ماتریس مبدا ـ مقصد سفر

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

محمود احمدی نژاد

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سجاد خلیلی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران