اثربخشی آمزش ایمن سازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی واضطراب افراد مبتلا به آلرژی درشهرستان اندیمشک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 634

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH01_022

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی اموزش ایمنی سازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی و اضطراب افراد مبتلا به الرژی درشهرستان اندیمشک بود روش این پژوهش ازنوع تجربی باطرح پیش ازمون پس ازمون و پیگیری با گروه کنترل بود نمونه ازبین مبتلایان به الرژی که درمطبهای خصوصی دارای پرونده بیماری بودند بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و تعداد 20نفر مرد و 20نفرزن دردوگروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند گروها ابتدا ازنظر بهزیستی روانی و اضطراب بااستفاده ازپرسشنامه های بهزیستی روانی ریف و اضطراب بک موردازمون قرارگرفتند اموزش ایمن سازی درمقابل استرس به مدت 10جلسه دوباردرهفته 90دقیقه ای به گروه ازمایش ارایهشد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و سپس ازدوگره مجدد پس ازمون گرفته شد وهردوگروه پس ازخاتمه جلسات درمانی و دوره پیگیری مجدداارزیابی شدند نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دوگروه ازمایش و کنترل ازلحاظ متغیرها تفاوت معناداروجوددارد p<0/001 و آموزش ایمن سازی درمقابل استرس باعث افزایش بهزیستی روانی و کاهش اضطراب گروه آزمایش شده است نتیجه آموزش ایمن یسازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی و اضطراب افراد مبتلا به آلرژی موثر بوده است

کلیدواژه ها:

آموزش ایمن سازی درمقابل استرس ، بهزیستی روانی ، اضطراب ، آلرژی

نویسندگان

سعیده بسحاق

دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان اهواز ایران

فرح نادری

استادیارگروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان اهواز ایران

مهناز مهرابی زاده هنرمند

استادگروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز