اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس ادراک شده زنان مطلقه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF06_050

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهار تهای زندگی بر استرس ادرا کشده زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستیشهر اهواز بو د که به همین منظور ۴۰ نفر از زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدهو به صورت تصادفی به عنوا ن دو گروه ۲۰ نفره گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . آزمو ن پژوهش عبارت ا ز مقیاس استرسادراک PSS بود. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه، ۶۰ دقیقه ای در معرض متغیر شده مستقل آموزش مهارت های زندگی قرارگرفتند سپس ا ز هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . طرح پژوهش از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود . برا ی تحلیلداده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری مانکوا و تحلیل واریانس یک متغیر ی آنکوا استفاده شد، نتایج به دست آمده درسطح معنی داری ۵% نشان دادند که آموزش مهار ت های زندگی سبب کاهش استرس ادرا کشده زنان مطلقه میگردد

نویسندگان

مژده دامچه

دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

زهرا افتخار صعادی

استادیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز