تاثیر شیردهی در مادران وابسته به مصرف مواد مخدر بر سندروم محرومیت نوزاد:یک مطالعه مروری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF06_047

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: در دهه اخیر، مصرف مواد مخدر در بارداری، و به دنبال آن، تولد نوزادان مبتلا به سندروممحرومیت از مواد (neonatal abstinence syndrome (NAS)) افزایش یافته، که هزینه های مراقبتی را بالابرده است. امروزه، بر روشهای غیردارویی، مانند شیردهی، جهت کاهش علائم NAS تاکید میشود.بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر شیردهی مادران وابسته به مصرف مواد مخدر اوپیوئیدها برسندروم محرومیت نوزاد بود .روش بررسی: این مطالعه، یک پژوهش مروری، با جستجو در پایگاه های Google Scholar ، Science Direct ، Pub Med ، Medline ، SID ، Magi ran ، و کلید واژههای “Breastfeeding” “opioids” “mothers” neonatal abstinence syndrome (NAS)” “Drug Abuse/Parenteral در طی سالهای ۲۰۲۰ - ۲۰۱۰ ،است. در نهایت ۲۴ مطالعه انتخاب، و داده ها ارزشیابی و تحلیل شد .یافته ها: میزان شیردهی در مادران وابسته به مواد مخدر بسیار پایین بود، در حالی که، شیردهی درمادران وابسته به اوپیوئیدها، یا تحت درمان با این داروها، ایمن در نظر گرفته میشود. شیردهی، باعثکاهش طول مدت و شدت علائم NAS ، طول مدت بستری، دارو درمانی، هزینه های مراقبتی، سندروممرگ ناگهانی، و ایجاد پیوند عاطفی مادر و نوزاد و سازگاری مادر با بی قراری حاصل از NAS میشود .بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر شیردهی مادران وابسته به اوپیوئیدها یا تحت درمان با این داروها در کاهش علائم NAS ، توصیه میشود، کادر درمان با شناسایی، برداشتن موانع و حمایت روانی این مادران،بر اهمیت شیردهی، به عنوان یک روش ایمن، ارزان و موثر تاکید کنند. با این وجود، به علت مطالعاتمحدود در کشور ایران، پژوهش های گسترده تری در این زمینه لازم است

نویسندگان

سیده مریم موسوی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، اصفهان، ایران

نیلوفر حاجی عراقی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

سیما ودایی

کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، اصفهان، ایران