ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقای شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان نمونه موردی شهر کاشان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 881

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_039

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

جوهر اصلی زندگی شهری، تأمین و ارضای نیازهای مادی و معنوی انسان به طور همزمان است. در واقع برنامهریزیبرای مسکن، کار و اشتغال یا حملونقل، بدون تأمین نیازهای روانی، عاطفی و اجتماعی شهروندان (مثلاً نیاز به امنیت،زیبایی، آرامش خاطر، تعلق اجتماعی، شادی، تفریح و غیره) ناقص خواهد بود. شهرداری به عنوان مهمترین نهاد درارضای این نیازها در شهر نقش مهمی را برعهده دارد؛ به گونهای که تا چندی پیش برنامهریزان شهری و مدیران اجراییشهر، بر اثر فشارهای ناشی از افزایش جمعیت، کمبود مسکن، ترافیک و آلودگی زیستمحیطی، بیشتر به فکرچارهجویی برای حل این مشکلات که عموماً با کالبد و ساختار فیزیکی شهر در ارتباط هستند بودهاند. بهرغم توجهویژه به این مشکلات، تاکنون پاسخ منطقی و مناسبی برای آنها پیدا نشده است. اکنون در رویکرد جدید به موضوعات ومسائل شهر، این دسته از راهحلهای اجتماعی و فرهنگی برای این مشکلاتند. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلیو پیمایشی است. همچنین جامعه آماری در این پژوهش ساکنان شهر کاشان هستند که به صورت تصادفی 180 نمونهانتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است. در این پژوهش، در پی دستیابی به نقش شهرداریها به عنوان نهادیاجتماعی، در ارتقای شاخصهای اجتماعی زندگی در شهر کاشان هستیم که برای قضاوتی صحیح از 21 شاخص، دردو گروه شاخصهای ذهنی و شاخصهای عینی و دو بعد ارزیابی شخصی و ارزیابی کارکردی استفاده شده است. نتایجحاصل از تحقیق حاکی از آن است که اکثر مؤلفههای عینی و ذهنی تا سطح 99 درصد رابطه معناداری را نشان میدهد.