شهرداری و شهر به منزله یزک نظام اجتماعی (الگویی مفهومی برای رصد شهر)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 781

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_001

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

میل رو به تزاید زندگی در شهرها بهویژه شهرهای بزرگ از یکسو و متراکمشدن مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی دراین قبیل شهرها، به یک مسئله بسیار مهم سیاستی در ایران تبدیل شده و مدیریت شهری بهویژه مدیریت کلانشهرها رادرکانون توجه سیاستگذاران قرارداده است. شهرها امروزه به واقعیتهای پیچیده اجتماعی تبدیل شدهاند که فرصت ومحدویت، همزمان در آنها نهفته شده است. با طراحی نظامهای واقعبینانه مدیریت شهری میتوان بسیاری ازمحدودیتها را به فرصت در محیط شهر تبدیل کرد. لازمه طراحی این الگو و مدیریت بر این واقعی  ت پیچیده، شناختتعریف « کلیت به هم پیوسته و پویای اجتماعی » همهجانبه آن است. برای این منظور لازم است اولاً شهر به عنوان یکشود؛ ثانیاً تحولات این کلیت اجتماعی، بهطور مداوم رصد شده و در اختیار مدیریت شهری (شهرداری) قرار گیرد. درنوشتار حاضر سعی گردیده با بهرهگیری از نظریه نظام کنش انسانی و منظورکردن شهر به عنوان یک نظام کنش چندسطحی که در آن نظامهای متعدد کنش در تبادل دائمی با یکدیگرند، الگوی اولیهای را برای شناخت کلیت اجتماعیشهر ترسیم و برمبنای آن، فهرست اطلاعات ضروری نظام کنش انسانی در شهر را معرفی نماید.

نویسندگان