مدل سازی انتشار آلاینده های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شکن پروژه های راه سازی)مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,160

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-4_001

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

برای ساختن جاده و نگهداری، بهسازی و بازسازی آن نیاز به احداث کارخانجات آسفالت ضروری به نظر می رسد. از طرفی احداث کارخانجات آسفالت، تولید آلودگی و تخریب محیط زیست را به شکل مضاعف در بر دارد، در این پژوهش، ابتدا با استفاده از ضرایبنشر پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، میزان آلایند ههای تولیدی محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل AERMOD ، نحوه پراکنش این آلاینده ها در محوطه اطراف کارخانه برای هر یک از آلاینده های فوق، برای متوسط های زمانی 1، 3، 8 و 24 ساعته، همچنین دوره آماری 1 و 12 ماهه در دو مقیاس منطقه ای)محدوده 20×20 کیلومتر مربعی( و محلی)محدوده 1×1 کیلومترمربعی( مدل سازی شد.در ادامه مقدار این آلاینده ها با استاندارد هوای پاک کشور و EPA مقایسه شد. این مقایسه ها نشان م یدهند کهتولید آلاینده های مونو اکسیدکربن و اکسیدهای ازت، پایین تر از حد استاندارد هوای پاک کشور و مقدار بیشینه آلاینده دی اکسید گوگرد بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است، اما مقدار بیشینه این آلاینده کمتر از استاندارد EPA است وبیشینه ذرات معلق تولید شده در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده، برای متوسط زمانی بیست وچهار ساعته و ی کساله به ترتیب حدود 90 و 287 بار بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است. همچنین مقایسه این غلظت های بیشینه با استاندارد EPA برای متوسط زمانی 24 ساعته نشان می دهد که غلظت این ماده در دو حالت مذکور، از این استاندارد حدود 30 برابر بیشتر است.

کلیدواژه ها:

انتشار آلاینده ها ، مدل AERMOD ، کارخانه آسفالت ، پروژه های راه سازی ، محور سراب- بستان آباد آذربایجان شرقی

نویسندگان

خسرو اشرفی

استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد سلیمیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمودرضا مومنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شاهو کرمی

مسئول مکاتبات، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران