ساخت و پرداخت مدل انحراف تقاضا در خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین به تفکیک ویژگیهای کاربران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-2_005

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

خطوط پرسرنشین، خطوط مخصوص و ن، اتوبوسه ا و وسایل نقلیه پ رسرنشین با کاهش زمان سفر کاربران، آنها را تشویق به ه مپیمایی کرده و باعث افزایش تعداد کاربران بزرگراه م یشوند. ه مپیمایی، باعث کاهش تعداد وسایل نقلیه ت کسرنشینو افزایش ظرفیت حمل مسافر در معابر می شود. احداث این خطوط با توجه به هزینه زیاد آنها نیازمند مطالعه و بررسی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشگری به روش ترجیحات بیان شده و پرداخت مدلهایی با ساختارلوجیت، میزان انحراف تقاضای وسایل نقلیه شخصی به وسایل نقلیه پرسرنشین، در اثر کاهش زمان سفر برآورد م یشود.نتایج نشان م یدهد که با افزایش میزان کاهش زمان سفر نسبت به زمان سفر اولیه، سهم افرادی که تمایل به ه مپیمایی دارند افزایش میی‌ابد. همچنین با معرفی 3 حالت و با ساخت و پرداخت مدلهای انحراف تقاضا مشخص شد که در خو شبینان هترین حالت و در صورتی که سیاستگذاری در رابطه با احداث خطوط پرسرنشین و ترغیب مسافران به ه مپیمایی ب هصورت دقیق و کارآمد صورت پذیرد، حدود 43 درصد از سفرهای کاری م یتوانند به این سیستم سوق یابند که در نتیجه باعث بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل و افزایش ظرفیت معابر خواهد شد.

نویسندگان

امیررضا ممدوحی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علی برزگرملایوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران