مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

به دلیل خصوصیات مقاومتی پیشرونده در مخلوطهای بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان، مدول برجهندگی آنها تغییر کرده و اصولاً با گذشت زمان افزایش می یابد. بنابراین انتخاب مدول برجهندگی این مخلوطها درطراحی، پیچیده تر از مخلو طهای آسفالت گرم است. تخمین مدول برجهندگی در زمانهای مختلف با استفاده از مقدار آن در ابتدای دوره عمل آوری امکان کنترل باربری این لایه مطابق با طراحی را فراهم می کند. ازطرفی به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات اندازه گیری مدول برجهندگی در محل پروژه، ارائه مدلی که با استفاده از آن بتوان مقدار این پارامتر را با روشی ساده تر تخمین زد، برای دستیابی به اهداف فوق مفید است.در این تحقیق با تهیه نمون ههای آزمایشگاهی و انجام آزمایشهای گسترده مدلی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان با اندازه گیری مقاومت کششی غیرمستقیم ) ITS ( یک نمونه ، مدول برجهندگی آن را در شرایط)دما و زمان( یکسان و متفاوتی از شرایط آزمایش کشش تخمین زد. به این منظور نمون ههای مختلفی حاوی قیرامولسیون بهینه و مقادیر گوناگونی از سیمانهای نوع I و پوزولانی، ساخته شده و پس از عمل آوری در شرایط آزمایشگاه به مدت 7، 28 و 120 روز، آزمایشهای ITS و مدول برجهندگی در سه دمای 25 ، 5 و 10 -درجه سانتیگراد بر روی آنها انجام شد. براساس نتایج به دست آمده، ابتدا مدلی ارائه شد که با استفاده از آنمی توان مقدار مدول برجهندگی را در شرایطی یکسان با آزمایش ITS محاسبه کرد. سپس با در نظرگیریتاثیر دو پارامتر دما و زمان بر مدول برجهندگی، مدل فوق برای تخمین مدول برجهندگی در شرایط متفاوتی از شرایط آزمایش ITS اصلاح شد. مقایسه مقادیر به دست آمده از مدلها با نتایج آزمایشها حاکی از همبستگیمناسبی بین این دو دسته از مقادیر بود. همچنین نتایج به دست آمده از مدل برای مطالعات مشابه نیز بررسی شده و با توجه به تحلیلهای انجام شده مدلها برای نمونه های بازیافت شده حاوی 1 تا 3 درصد سیمان و حداکثر زمان عمل آوری 120 روز دارای اعتبارند

نویسندگان

امیر مدرس

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران

امیر کاوسی

دانشیار، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران