شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 865

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

عمل شاخ های و قفل و بست بین دان ههای بتن، دو سازوکار اصلی در انتقال برش در انواع اتصالها و سطوح ترک خورده بتن مسلح است. عمل شاخ های تنها عامل انتقال برش در اتصال ساز هها و اعضای پیش ساخته مانند برخی روسازیهای بتنیاست. رفتار روسازیها متاثر از عملکرد و میزان قابلیت انتقال نیرو از درزها و اتصالهای آنهاست. کارآیی و عمر مفید این ساز هها به طور مستقیم وابسته به نیروهای انتقالی است. بنابراین تحلیل عملکرد درزها و اتصالهای روسازیها نقش مهمیدر این مورد دارد که خود نیز، وابسته به بکارگیری مدلهای رفتاری مناسب برای شبیه سازی سازوکار انتقال نیروست. دراین مقاله، سازوکار انتقال برش به واسطه میلگردهای عبوری )شاخ های( در روسازیهای بتنی بر اساس تئوری تیر بر بستر ارتجاعی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و برای اندرکنش غیرخطی بتن و میلگرد توسعه و تعمیم یافته است. هدف اصلی، ارایه و بکارگیری روشی است که در عین کارآیی و دقت، موجب کاهش چشمگیر حجم محاسبات و در نهایت زمان تحلیل باشد. صحت مدل در دو قسمت و بر اساس داد ههای آزمایشگاهی موجود در سطوح تماسی و روسازیهای بتنی مورد بررسی قرار م یگیرد.

نویسندگان

علیرضا مرادی

مسئول مکاتبات، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود سلطانی محمدی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

عباسعلی تسنیمی

استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران