تخمین مدول بستر ریل براساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 914

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

مدول بستر ریل یکی از پارامتر های مهم در طراحی بهینه خط است که با توجه به اجزای تشکیلدهنده خط بالاستی تعیین م یشود. شناخت رفتار بستر خط راه آهن تحت شرایط مختلف و بر روی زیرسازی بامشخصات پیچیده امری لازم و مفید است. مشخصات فنی و هندسی زیرسازی خط م یتواند بر بستر ریل" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D9%84/">مدول بستر ریل نقش بسزایی را ایفا کند. مروری بر تحقیقات اخیر در را هآهنهای کشور های مختلف دلالت براهمیت شرایط سیستم حائل ریل برنتایج تحلیل ریل دارد. در این تحقیق اهمیت تأثیر تغییر مشخصات اجزای زیرسازی ریل بر تعیین بستر ریل" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D9%84/">مدول بستر ریل به عنوان یکی از پارامتر ها در تحلیل و طراحی سیستم را هآهن در دو قسمت تحلیل عددی و تست میدانی مورد بررس ی قرار م یگیرد، برای این مهم ابتدا خطوط بالاستی راه آهن در محدوده مشخصات هندسی و فنی مد لسازی می گردد سپس برای کنترل صحت مدل سازیبه کمک تست میدانی انجام شده قبلی مدل کالیبره می شود و براس اس طبقه بندی اجزای سیستم خطوط مختلف، مدل به روش المان محدود تحلیل می گردد، در پایان نمودا رها و جدول هایی برحسب ضخامت لایهبالاست و نوع بستر جهت تعیین و کنترل مقدار بستر ریل" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D9%84/">مدول بستر ریل و نیز تخمین نشست ریل برای انواع شرایط خطوط راه آهن ارایه می شود که با توجه به آن در طی سیکل عملیات زیرکوبی و پایدارسازی در دورهبهره داری، رفتار خط در محدوده رفتار تیر بر روی بستر الاستیک حفظ و از زوال خط جلوگیری می گردد و همچنین ضمن بهره برداری بهینه، ایمنی و عمر خط افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جبارعلی ذاکری

استادیار دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد خورده بینان

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

مسعود پلاسی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

سعید محمدزاده

استادیار دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران