تنفس میکروبی ( آزاد شدن ) CO2 خاک تیمار شده با کودهای آلی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,415

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI10_154

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385

چکیده مقاله:

مصرف مواد زائد آلی، مانند کود دامی، لجن فاضلاب، زبالههای شهری و غیره به خاک یک شیوة متداول در کشاورزی برای حفظ مواد آلی خاک، احیاء و بازیابی خاکهای تنزل یافته و فراهمی عناصر غذایی برای گیاه میباشد . تنفس خاک بخش وسیعی از میزان تولید اولیه ناخالص در اکوسیستمهای خشکی را تشکیل میدهد، ارزیابی و اندازهگیری آن اهمیت زیادی در برقراری و بودجهبندی کربن اکوسیستم دارد . تنفس میکروبی خاک تحت تأثیر رطوبت خاک، دما، قابلیت دسترسی عناصر غذایی و ساختمان خاک قرار دارد ).2) توریس و همکاران (10) دریافتند که کمترین سرعت تجزیه در بین کودهای آلی مربوط به موادی است که مرحله کمپوست شدن را طی نموده اند . پروبرت و همکاران (8) نشان دادند که با افزایش دما و زمان انکوباسیون، سرعت تجزیه افزایش یافته و در نتیجه نسبت کربن به نیتروژن مواد آلی بیشتر کاهش می یابد . چن و همکاران (4) تجزیه بلند مدت مواد آلی با نسبت کربن به نیتروژن مختلف را بررسی کردند . مقدار کربن کل و نیتروژن کل در طول انکوباسیون کاهش یافته و در نتیجه نسبت کربن به نیتروژن نیز در طول تجزیه کاهش یافت زیرا کربن با سرعت بیشتر نسبت به نیتروژن، تجزیه و تلف شد . اندک بودن مقدار مواد آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک و اهمیت مواد آلی در مدیریت پایدار اکوسیستم های کشاورزی مناطق خشک، باعث، توجه بیش از پیش محققان و کشاورزان به کودهای آلی شده است . هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، تعیین و مقایسه مقدار CO2 آزاد شده در خاک تیمار شده با کودهای آلی کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده می باشد

نویسندگان

صاحب سودایی مشاعی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه تبریز

ناصرعلی اصغرزاده

استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

شاهین اوستان

استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز