ارتباط بین کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard و بهبود تطبیقی Benchmarking در تعیین استراتژی در سطوح شرکت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,603

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM06_048

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1385

چکیده مقاله:

کـارت امتیازی متوازن ) BSC) و بهبود تطبیقی ) Benchmarking) از موثرترین و مهمترین ابزارهای کسـب و کـار در سالهای اخیر است . BSC در یک سیستم مدیریت استراتژیک در انجام فر آیندهای مهم مدیریتی زیر بکار گرفته میشود : -١ شفاف و روشن کردن چشم انداز و استراتژیها . -٢ تسهیل در انتقال و تفهیم استراتژیها بین سطوح مختلف مدیریتی . -٣ ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملیاتی نمودن برنامه های استراتژیک به برنامه های اجرایی . -٤ بوجود آوردن یک سیستم اندازه گیری و ارائه بازخوردهای استراتژیک و ارتقای کیفیت یادگیری . -٥ کالبد شکافی سازمان برای درک نقاط قوت و ضعف ( فرصتهای بهبود ) . از سـوی دیگر Benchmarking مق ـایسـه و الگـوبرداری یک سازمان از سازمانهای موفق دیگرمی باشد و بـا توجـه بـه رویکـرد Benchmarking کـه یـک فر آیـن د انـدازه گـیری پیوسـته می باشد و در مقایسه فرآیـندهای تجـاری خـود با فر آیندهای قابل مقایسه در سازمان پیشرو برای بدست آوردن اطلاعاتی است که به سازمان کمک خواهد که بهبودها را تعیین و آنها را انجام دهد . ســـازمانها بـــرای تعییـــن ، پـــیاده ســـازی و بهـــبود چشـــم انـــداز ، اســـتراتژ یها و ماموریـــتها از رویکـــرد اسـتفاده نمـوده و در جهـت تعالـی سـازمانی نسـبت بـه ارتقـاء فرآیـندها ، عملکردها ، Benchmarking محصولات و سایر فعالیتها در مقایسه با سازمانهای موفق اقدام می نمایند . انـواع مخـتلف Benchmarking را مـی تـوان برمبـنای آنچـه مقایسـه مـی شود و موردی که در قبال آن مقایسه صورت می گیرد تعریف نمود : مقــایسـه چـه مواردی ) Benchmarking عملکرد ، فـرآیند ، استــراتـژیـک ) در مقـایسه با چه مواردی . ( داخلی، رقابتی، کارکردی، ژنریک Benchmarking )Benchmarking جهـت اجـرای کارت امتیازی متوازن و تعیین استراتژی ها در سطوح شرکت از رویکرد اسـتفاده شـده کـه ارتـباط Benchmarking بـا اسـتراتژی ها و برنامه ریزی استراتژیک در چهار پرسپکتیو BSCاز طریق سه جنبه زیر برقرار می گردد : -١ چه زمینه هایی Benchmark شود . -٢ شرکت با چه شرکتهای معیاری مقایسه شود . -٣ براساس نتایج حاصل از بررسی Benchmark چه تغییراتی باید انجام پذیرد . در پیاده سازی اسـتراتژی سازمانها جـنبه های زیر از اهمیت بسزایی برخودار می باشند : الـف – جـنـبه HARD سـازمانی ، شــامل توصـیف اســـتراتـژی ) ) STRATEGY MAPS و اجرای آن ( توسط فرآیندها و رویه ها ) و اندازه گیری آنها . ب - جنــبه SOFT ســازمانی ، شــامل رهــبری ، رشــد و پــرورش ، فرهــنگ و کارگروهــی در تنظــیمات اسـتراتژیک سـازمان بـا دیـد چهـار جانـبه BSC و تعییــن اسـتـراتـژی در سطـوح سـازمـانـی و معیارهای اندازه گیری در BSC از طریق Benchmarking سازمانها میسر می باشد .

نویسندگان

امیر پورآقا

کارشناس سیستم مدیریت کیفیت ، سرممیز رسمی IRCA شرکت تعمیرات نیروگاهی ایرا

عباس آذرآسا

نماینده مدیریت ، مدیر دفتر نظارت بر نظام کیفیت ، مدیر آموزش شرکت تعمیر