بررسی تأثیر دمای سیال بر آوادرخش تک حبابی با استفاده از مدل هیدروشیمیایی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,577

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_183

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله تحول زمانی حباب های آوادرخش تک حبابی از گاز آرگون را در دماهای مختلف سیال شبیه سازی و مورد بررسی قرار داده ایم . شدت تابش، شـعاع و دمای گاز درون حباب برای سه دمای مختلف که برای آن ها نتایج آزمایشگاهی وجود دارد محاسبه شده است . همچنین شدت تابشهای نا شی از فرایندهای باز ترکیب تابشی، تابش ترمزی الکترون - اتم و الکترون - یون در هر دما به طور جداگانه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است . شبیه سـازی بـر اسـاس مـدل هیدروشـیمیایی انجام شده است که با دادههای تجربی توافق خوبی نشان می دهد . دیاگرام فاز نیز در دماهای مخت لف رسم و مقایسه شده اند . محاسبات ما نشان می دهـد کـه شـدت تابش آوادرخش با افزایش دمای سیال کاهش می یابد و مهمترین مکانیزم تولید تابش در آوادرخش، بازترکیب تابشی است

نویسندگان

سیدظفراله کلانتری

دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

مریم حسنوند

دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

احمد مشاعی

پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، تهران