بررسی خواص فوتوفیریکی رنگینه های کومارین ( رنگینه های لیزری ) در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگرد

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,539

نسخه کامل مقاله در کنفرانس ارائه نشده است و در دسترس نیست.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_115

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در بررسی حاضر،طیفهای الکترونی جذبی و نشری رنگینه های لیزری کومارین ( کومارینهای 460 ، 440 ، (500 در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگرد ( کریستالهای مایع ) مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اینکه رفتارهای طیفی رنگینه ها تابعی از قطبیت و طبیعت حلال و غلظت رنگینه ها می باشد،لذا در طی این بررسی حلالهایی همسانگرد با طبیعت و قطیت متفاوت انتخاب شدورنکینه های کومارین در غلظتهای مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته اندو برای مقایسه اثر ناهمسانگردی حلال بر روی رفتار طیفی این رنگینه ها از حلالهای ناهمسانگردی با قطبیت متفاوت استفاده شد

نویسندگان

حبیب تجلی

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

علی قنادزاده

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز دانشگاه گیلان

محمدصادق ذاکر حمیدی

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، دانشگاه گیلان

محبوبه جساس

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز