تولید آلیاژهای نانوکریستالی Cu-Ti-Zn به روش آلیاژ سازی مکانیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,445

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_235

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

اهمیت و گستردگی کاربرد آلیاژهای نیکل سیلور ( که انواع سنتی آنهـا بـه صـورت محلولهـای جامـدی از Znو Ni ،Cu هستند ) به دلیل رنگ نقره ای درخشنده، استحکام و مقاومـت بـه خـوردگی بـالای آنهـا مـــی باشـــد . در ایـــن تحقیـــق امکـــان : اســـتفاده ازTi ( فلـــزی ســـازگار بـــا بـــدن ) بـــه جـــای Ni و ( فلزی حساسیت زا ) ، تولید آلیاژهای نانوکریستالی ) Cu-Ti-Zn مس سیلور ) با استفاده از آلیاژسـازی مکانیکی و کمینه سازی مقدار Ti در آلیاژهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه های تولید شده تحت آزمایشهای XRD و SEM قرار گرفتند . نتایج به دست آمـده نشـان داد کـه امکان جایگزینی Ni با Ti وجود دارد و می توان مقدار Ni موجود در آلیـاژ ) % ) ٢٢ را بـا حفـظ رنـگ نقره ای آن با کمتر از % ١٠ تیتانیم جایگزین نمود همچنین با بهینه سازی پارامتر های آلیاژسازی مکانیکی می توان به اندازه دانه کریستالی ١٠nm دست یافت، از طرفی مشخص شد بعد از ٥ h آسـیاکاری عـلاوه بر محلول جامد Cu-Ti-Zn فاز TiCu4 نیز ایجاد می شود و ادامه آسیاکاری می تواند منجـر بـه تولیـد آلیاژهای آمورف گردد .

کلیدواژه ها:

آلیاژسازی مکانیکی ، آلیاژهای Cu-Ti-Zn و نیکل سیلور

نویسندگان

مریم کرباسی

مربی دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی سعیدی

استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان