CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تولید آلیاژهای نانوکریستالی Cu-Ti-Zn به روش آلیاژ سازی مکانیکی

عنوان مقاله: تولید آلیاژهای نانوکریستالی Cu-Ti-Zn به روش آلیاژ سازی مکانیکی
شناسه ملی مقاله: CIMS09_235
منتشر شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم کرباسی - مربی دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی - استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
اهمیت و گستردگی کاربرد آلیاژهای نیکل سیلور ( که انواع سنتی آنهـا بـه صـورت محلولهـای جامـدی از Znو Ni ،Cu هستند ) به دلیل رنگ نقره ای درخشنده، استحکام و مقاومـت بـه خـوردگی بـالای آنهـا مـــی باشـــد . در ایـــن تحقیـــق امکـــان : اســـتفاده ازTi ( فلـــزی ســـازگار بـــا بـــدن ) بـــه جـــای Ni و ( فلزی حساسیت زا ) ، تولید آلیاژهای نانوکریستالی ) Cu-Ti-Zn مس سیلور ) با استفاده از آلیاژسـازی مکانیکی و کمینه سازی مقدار Ti در آلیاژهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه های تولید شده تحت آزمایشهای XRD و SEM قرار گرفتند . نتایج به دست آمـده نشـان داد کـه امکان جایگزینی Ni با Ti وجود دارد و می توان مقدار Ni موجود در آلیـاژ ) % ) ٢٢ را بـا حفـظ رنـگ نقره ای آن با کمتر از % ١٠ تیتانیم جایگزین نمود همچنین با بهینه سازی پارامتر های آلیاژسازی مکانیکی می توان به اندازه دانه کریستالی ١٠nm دست یافت، از طرفی مشخص شد بعد از ٥ h آسـیاکاری عـلاوه بر محلول جامد Cu-Ti-Zn فاز TiCu4 نیز ایجاد می شود و ادامه آسیاکاری می تواند منجـر بـه تولیـد آلیاژهای آمورف گردد .

کلمات کلیدی:
آلیاژسازی مکانیکی، آلیاژهای Cu-Ti-Zn و نیکل سیلور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/21116/