اثرپذیری کیفیت گزارشگری مالی براساس معیارهای مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی دربازار سرمایه ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 29

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_013

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر اثرپذیری کیفیت گزارشگری مالی براساس معیارهای مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسیداخلی در بازار سرمایه ایران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۵۹ شرکت بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. در این تحقیق مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلیبه عنوان متغیرهای مستقل، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبتاقلام تعهدی، فرصتهای رشد، تقسیم سود، هزینه نمایندگی و جریان نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند.نتایج تحقیق نشان داد مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معناداریدارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان داد اندازه شرکت، فرصتهای رشد و تقسیم سود بر کیفیت گزارشگریمالی تاثیر مستقیم و معناداری دارند و متغیرهای اهرم مالی، هزینه نمایندگی و نسبت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگریمالی تاثیر معکوس و معناداری دارند. جریان نقدی عملیاتی نیز تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.

نویسندگان

محمد تشکری تبریزیان

کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی