اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری بر تنظیم شناختی هیجانات دانش آموزان دارای ترس از مدرسه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0739

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری بر تنظیم شناختی هیجانات دانش آموزان دارای ترس از مدرسه انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دارای ترس از مدرسه دختر مقطع متوسطه دوره اول شهر تهران درنیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱بودند. از بین آنها ۳۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵نفر)، گمارده شدند.افراد گروه آزمایش بسته آموزشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری را در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای (هر هفته ۲ جلسه )، به صورت گروهی دریافت کردند؛ افراد گروه کنترل به مدت ۲ماه در لیست انتظار قرار گرفت . به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس ، استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون افراد گروه های آزمایش و کنترل در متغیر تنظیم شناختی هیجان،تفاوت معناداری وجود داشت (۰۰۱/۰.(p< در مجموع، با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که استفاده از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری می تواند به عنوان مداخله ای موثر در جهت بهبود تنظیم هیجانات به شیوه شناختی دانش آموزان دارای ترس از مدرسه ، مورد توجه مشاوران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

راهبردهای شناختی و فراشناختی ، تنظیم شناختی هیجان ، دانش آموزان ، ترس از مدرسه

نویسندگان

زهرا موسوی ده موردی

کارشناسی ارشدمشاوره توانبخشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

مریم جودکی

کارشناسی ارشدمشاوره خانواده دانشگاه شهیدچمران اهواز