LPG

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,707

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_EL19

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

مخازن (LPG) از ساز هها ی معمو ل در صنای ع نفت و پتروشیمی برا ی ذخیره مایع تح ت فشار م یباشند،. با توجه به امکان آتش سوزی و انفجار گاز مایع درون این سازه ها، مطالعه آسیب پذیر ی این مخازن از اهمیت ویژ ها یبرخوردار اس ت. در این مفاله پس از بررسی رفتار مخازن کروی در اثر زلزله و مطالعه پیرامون اندر کنش مایع-سازه ،معادلات حاکم بر رفتار یک مخزن واقعی به روش عددی حل گردید. برای اطمینان از نتایج حاصل از روش تحلیلی ،مدل آزمایشگاهی به مقیاس یک_بیستم با ساخت مخزن اصلی ارائه گردید. در این مقاله نتایج عددی مربوط به حل عددی با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است. استفاده از نتایج این مطالعات می تواند به توسعه رهیافتی برای آسیب پذیری مخازنLPG منجر گردد.

نویسندگان

حسین داودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی ز

ساسان عشقی

استادیار و رییس گروه سازه های خاص پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله