شناسایی و ارزیابی شاخصهای کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهر یاسوج

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_031

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخصهای کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهر یاسوج بود. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، ساکنین شهر یاسوج که تعداد آنها بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۸۵۰۵ نفر میباشد. از این بین با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از روشهای کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد به منظور به دست آوردن وضعیت میزان شاخصهای کالبدی مسکن در شهر یاسوج از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است، از طرفی پرسشنامه در قالب طیف لیکرت ۵) طیفی) تنظیم گردیده است بدین ترتیب عدد ۳ به عنوان میانه فرضی پاسخ ها در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب میانگین شاخص های کالبدی مسکن در شهر یاسوج، عدد ۲/۹۵ با سطح معناداری ۰/۰۰۱ به دست آمد. لذا میانگین کل امتیاز شاخص های کالبدی مسکن در شهر یاسوج به دست آمده کمتر از میانه فرضی((۳ می باشد، بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده فرض از بین شاخصهای کالبدی مسکن مهمترین شاخص در جهت بازآفرینی شهری در شهر یاسوج شاخص تعداد طبقات ساختمانی میباشد. تحقیق (H۰) رد شده و فرض محقق (H۱) مورد پذیرش قرار میگیرد. با توجه به نتایج استنباطی بدست آمده از آزمون T در گویه های مربوط به مولفه های شاخصهای کالبدی مسکن کالبدی میانگین کل امتیاز شاخصهای کالبدی مسکن در شهر یاسوج به دست آمده کمتر از میانه فرضی((۳ می باشد، بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده فرض تحقیق (H۰) رد شده و فرض محقق (H۱) مورد پذیرش قرار می گیرد.

نویسندگان

سیده نسترن داناخو

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور، بروجن، چهارمحال و بختیاری، ایران