بررسی تاثیر آبده بر ذخیره سازی زیرزمینی گاز در مخازن شکافدار طبیعی تخلیه شده

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH08_059

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

ایران به عنوان دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی در جهان، یکی از کشورهای بالقوه در زمینه تامین انرژی پاک است. از طرفی با رشد روزافزون مصرف انرژی بخش خانگی و صنعتی همچنین عدم توانایی در برقراری عرضه و تقاضا در فصول سرد و گرم، ذخیرهسازی زیر زمینی گاز طبیعی ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار میرود. بیش از نیمی از ذخایر هیدروکربن جهان در مخازن شکافدار کربناته قرار دارد با این حال به دلیل چالشهای موجود در بحث ذخیرهسازی گاز در مخازن شکافدار، این امر تا ده ه اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالشهای ذخیره سازی گاز در مخازن شکافدار طبیعی بحث تراوایی بالای شکاف است که گاز ذخیره سازی از این شکافهای تراوا عبور کرده و از سیستم خارج می شود و اجازه تحقق هدف اصلی ما که ذخیره گاز در ماتریس سنگ است را نمیدهد. امروزه به سبب افزایش تقاضا برای ذخیرهسازی گاز و همچنین در دسترس نبودن مخازن غیرشکافدار مساعد برای ذخیرهسازی، این مخازن توجه محققان را به خود جلب کرده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار تجاری یک مدل برای ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی ساخته شد از نوع تخلخل دوگانه بوده و دارای یک آبده متصل به پایینترین قسمت مخزن است. با استفاده از این مدل تاثیر پارامترهای مختلف مخزنی و آبده از جمله قدرت آبده، تراوایی شکاف، ارتفاع بلوک ماتریس و چگالی شکافها بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش قدرت آبده ضریب بازیافت نهایی گاز در ذخیره سازی گاز طبیعی کاهش محسوسی دارد و همچنین با افزایش ارتفاع بلوک ماتریس میزان به دام افتادگی گاز در ماتریس سنگ بیشتر بوده و ضریب بازیافت نهایی کاهش مییابد.

نویسندگان

میلاد اصغری

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده شیمی، پردیس داشنکدگان فنی، دانشگاه تهران

ابوالفضل قدیمی

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده شیمی، پردیس داشنکدگان فنی، دانشگاه تهران

بهنام صدایی

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده شیمی، پردیس داشنکدگان فنی، دانشگاه تهران