بررسی روند تغییرات مورفومتریک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش پردازش تصویر (IPM)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EWRJ-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

در محیط های پرورشی به منظور آگاهی از سرنوشت غذایی که به ماهی ها داده می شود، همچنین بررسی میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی باید در طول دوره پرورش نسبت به زیست سنجی و کنترل رشد ماهی ها اقدام کرد. برای این منظور ابتدا به صورت تصادفی ۲۰ عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن تقریبی ۸۱/۳± ۴۲/۳۱ انتخاب شد. سپس به دو گروه A و B تقسیم شدند. ماهیان گروه A با ۵/۱% وزن بدن و ماهیان گروه B با ۴/۲% وزن بدن تغذیه شدند. طول و وزن هریک از ماهی ها اندازه گیری شد. از نمونه ها در اتاقک عکس برداری عکس گرفته شد تا محیط، مساحت، ارتفاع و قطر معادل ماهی ها در دوره زیست سنجی محاسبه گردد. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر در فاصله بین دو زیست سنجی وزن نهایی، طول متوسط نهایی و ارتفاع نهایی به ترتیب در گروه B ۹۱/۴± ۲۶/۳۹ گرم، ۷/۰± ۰۵/۱۵ سانتی متر و ۴۵/۰± ۴۵/۳ سانتی متر و در گروه A ۵۹/۲± ۰۱/۳۶گرم، ۶۲/۰± ۷۷/۱۴سانتی متر و ۲۶/۰± ۰۶/۳ سانتی متر اندازه-گیری شد؛ که با افزایش درصد غذادهی افزایش داشت. همچنین مساحت نهایی، محیط نهایی و قطر نهایی با افزایش درصد غذادهی نسبت به وزن بدن افزایش یافت (۰۵/۰p

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: قزل آلای رنگین کمان ، Oncorhynchus mykiss ، زیست سنجی ، پردازش تصویر

نویسندگان

سجاد پورمظفر

موسسه تحقیقات شیلات

احمدرضا جبله

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

حسن صفی یاری

گروه ماشین آلات کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز، ایران.

حسین رامشی

رئیس مرکز تحقیقات بندرلنگه

سعید تمدنی جهرمی

رییس بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

محسن گذری

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

محمدرضا زاهدی

کارشناس بخش آبزی پروری- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان