بررسی تاثیر تیم پروژه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی موفقیت در مدیریت پروژه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDCNFC01_011

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

صنعت نفت به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی کشور، دارای دو فعالیت اصلی شامل اجرای پروژه ها و امور بهره برداری می باشد. بنابراین در بخش فعالیت های پروژه ای، این صنعت شاهد اجرای تعداد زیادی از طرح ها و پروژه های بزرگ می باشد. با این وجود، شواهد و اطلاعات نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این پروژه ها از حیث دستیابی به اهداف و رعایت محدودیت های زمان، هزینه و کیفیت، دچار نقصان هستند هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تیم پروژه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی موفقیت در مدیریت پروژه بوده است. این پژوهش ازلحاظ نوع داده ها یک پژوهش توصیفی است. از سویی چون در پژوهش های توصیفی می توان ویژگی های جامعه موردمطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی و از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است، ازلحاظ نوع اجرا، از نوع پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ۲۲ سوالی بر اساس مقاله (آرامایو و همکاران، ۲۰۱۳) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار PLS بوده است. در این پزوهش هفت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که اثرگذاری عوامل تیم پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه ؛ تیم های پروژه بر موفقیت مدیریت پروژه؛ تیم های پروژه بر کیفیت و دامنه عملکرد پروژه های نفتی؛ کیفیت و دامنه عملکرد پروژه های نفتی و موفقیت مدیریت آنها؛ برنامه ریزی و کنترل کافی پروژه های نفتی بر موفقیت مدیریت؛ کیفیت و دامنه عملکرد بر برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفتی و موفقیت مدیریت پروژه های نفتی بر عملکرد مالی شرکت سنجیده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها یافته ها نشان داد سوالات از روایی و پایایی مناسبی برخوردار هستند و همچنین مشخص شد که تیم پروژه بر برنامه ریزی و کنترل ، کیفیت و محدوده پروژه ، موفقیت مدیریت پروژه اثر مثبت و معنی داری دارد، همچنین مشخص شد، کیفیت و محدوده پروژه بر برنامه ریزی و کنترل پروژه و موفقیت مدیریت پروژه نیز اثر مثبت و معنی داری می گذارد و درنهایت نتایج نشان داد برنامه ریزی و کنترل پروژه بر موفقیت مدیریت پروژه و موفقیت مدیریت پروژه بر عملکرد مالی اثر مثبت و معنی داری می گذارند.

کلیدواژه ها:

تیم پروژه ، عملکرد مالی ، موفقیت در مدیریت پروژه