ارزیابی اثرات محیط زیستی آب شیرین کن ها با استفاده از روش ارزیابی اثرات سریع در سواحل جنوبی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_163

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اثرات سوء محیط زیستی آب شیرین کن ها تخلیه پساب با شوری بالا به محیط دریا است . تاسیس آب شیرین کن ها در مکانمناسب و ارزیابی اثرات محیط زیستی آنها اهمیت شایانی دارد. در زمینهی حفظ محیط زیست هیچ سرمایه گذاری سودمندتر از تعالی سطحدانش و آگاهی مردم، ایجاد وجدان بیدار در جامعه نسبت به ماهیت و موجودیت منابع نخواهد بود. در این تحقیق ابتدا میزان آگاهیمحیط زیستی شهروندانی که در مجاورت این تاسیسات زندگی می کنند (چابهار، قشم و بوشهر) سنجیده شد. بررسی آگاهی محیط زیستیجامعه آماری شهروندان ساکن در سواحل جنوبی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی انجام و اطلاعات به شکل میدانی جمع آوری و سپس برای ارزیابی اثرات محیط زیستی آب شیرین کن ها از ماتریس ارزیابی اثرات سریع استفاده شد. با استفاده از اینروش درزمانی کوتاه قادر خواهیم بود کمیسازی ارزیابی و مقایسه گزینه های واقعی در آب شیرین کن ها را تعیین کنیم. بررسی مناسب بودنیا نامناسب بودن موقعیت احداث آب شیرین کن های مطالعه شده بر اساس میزان پایداری با استفاده از روش ویکور با یکدیگر مقایسه انجامگرفت. در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در دستگاه های آب شیرین کن رسوبات سواحل دریای عمان ،قشم و بوشهر اندازه گیری و میانگین غلظت فلزات سرب، مس، کادمیوم و جیوه در رسوبات ایستگاهها به ترتیب معادل ۱/۳۱، ۲۰/۹۹،۰/۵۲ و ۰/۲۶ ppm، درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد، غلظت فلزات مورد مطالعه در دو ایستگاه قشم و خلیج چابهار بالاتر از سایرنقاط بوده درخصوص میانگین غلظت این فلزات در رسوبات مناطق تحت بررسی با استانداردهای جهانی نشان داد، سطح غلظت این فلزاتسنگین به جز غلظت فلز مس که از سطح LAL بالاتر بود از حد استاندارهای اشاره شده در سطح پایین تری قرار داشت. با استفاده ازنتایج این مطالعه میتوان به درک بهتری از میزان اثرات محیط زیستی آب شیرین کن ها در سواحل جنوبی ایران و مقایسه آب شیرین کن هایمطالعه شده باهم ازنظر میزان پایداری محیط زیستی رسید. تدوین قوانین و مقررات مناسب، درزمینه ی آلودگی محیط زیست و اجرایمطلوب قوانین موجود، نظیر طرح یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، در ارتقا سطح دانش و آگاهی، ضروری می باشد.

کلیدواژه ها:

آب شیرین کن ، ماتریس ارزیابی اثرات سریع ، روش ویکور ، آگاهی زیست محیطی

نویسندگان

حسن صیاد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

محسن شهریاری مقدم

دانشیار و مدیر گروه ، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران