بررسی رابطه تاب آوری خانواده با رفتار خود تخریبی در دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE12_144

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری خانواده با رفتار خود تخریبی در دانش آموزان بود. طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر فیروزکوه در سال ۱۴۰۱، به تعداد ۲۶۸ نفر بودند. نمونه آماری این پژوهش بر طبق جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۱۵۷ نفر می باشند، که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار این پژوهش مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده سیکبی ، پرسشنامه رفتار خود تخریبی سانسون و ویدرمن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مثل ؛ میانگین ، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات و آمار استنباطی مثل ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار PLS نسخه ۲۶ استفاده شد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین تاب آوری خانواده با رفتار خود تخریبی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.

نویسندگان

مریم شیردست بهنمیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا

شعبانعلی باقریان

دکتری روانشناسی تربیتی