بازشناسی نظام حاکم بر گذرها د ر شهر تاریخی قزوین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MANZAR-15-64_004

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1402

چکیده مقاله:

شهرهای تاریخی گواه زند ه فرهنگ و تمد ن بشری هستند . هر چند تا شناسایی و فهم د قیق چنین لایه های تمد نی د ر شهرهای تاریخی مشرق زمین راه طولانی د ر پیش است. یکی از ابهامات د ر زمینه شهرهای اسلامی تاکید پژوهشگران بر بی نظمی آن است، تا آنجا که حتی برخی از محققین، چنین بی نظمی د ر شبکه معابر و گذرهای تاریخی را گواهی بر آشفتگی آن مطرح کرد ه اند . د ر مقابل هستند گروه د یگری از محققین که با رد بی نظمی پاسخ هایی برای اثبات نظم د ر گذرهای تاریخی آورد ه اند ، ولیکن تاکنون نقش گذرهای شهر تاریخی به طور روشن مشخص و تبیین نشد ه است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بازشناسی نقش گذرهای شهر تاریخی د ر نمونه مطالعاتی قزوین است. روش تحقیق د ر شناخت موضوع، مطالعه مروری و از طریق روش توصیفی-تحلیلی بحث و جمع بند ی شد ه است. همچنین شناسایی و تحلیل ویژگی های گذرها د ر محله های تاریخی نمونه مطالعاتی قزوین بر اساس مورفولوژی و با به کارگیری نرم افزار GIS انجام شد ه است. نتایج تحقیق نشان د اد گذرهای شهر تاریخی نظام مند بود ه و د ارای ابعاد اد ارکی، اجتماعی، اقتصاد ی است.

نویسندگان

احسان دیزانی

پژوهشگر د کتری تخصصی مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، د انشکد ه حفاظت و مرمت، د انشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

عیسی اسفنجاری کناری

د انشیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، د انشکد ه حفاظت و مرمت، د انشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آتشین بار، محمد . (۱۳۹۲). خیابان (مقایسه تطبیقی منظر خیابان ...
 • اسد ی، مهسا و پاکزاد ، شاد ی. (۱۳۹۶). آسیب ...
 • اسمعیلیان، سحر و پورجعفر، محمد رضا. (۱۳۹۲). د ر جستجوی ...
 • اهری، زهرا. (۱۳۸۵). مکتب اصفهان د ر شهرسازی (د ستور ...
 • ایران منش،نسیم؛ پورجعفر، محمد رضا؛ خطیبی، محمد رضا و زیاری، ...
 • بیات، بهرام. (۱۳۹۳). رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی های شهر ...
 • پاکنژاد ، نوید و لطیفی، غلامرضا. (۱۳۹۷). بازشناسی و تحلیل ...
 • توسلی، محمود . (۱۳۷۶). طراحی د سترسی (اصول و روش ...
 • توکلی، عبد الله. (۱۳۸۳). اصول و مبانی مد یریت. قم: ...
 • ثقه الاسلامی، عمید الاسلام و امین زاد ه، بهناز. (۱۳۹۲). ...
 • جعیط، هشام. (۱۳۷۲). کوفه پید ایش شهر اسلامی (ترجمه ابولحسن ...
 • حبیبی، سید محسن و مسائلی، صد یقه. (۱۳۷۸). سرانه کاربری ...
 • حبیبی، سید محسن. (۱۳۸۱). چگونگی الگوپذیری و تجد ید سازمان ...
 • حسینی، سید فخرالد ین و سلطانی، مهرد اد . (۱۳۹۷). ...
 • سعید نیا، احمد . (۱۳۹۹). کتاب سبز ۱۴۰۰ (راهنمای عمل ...
 • سلطان زاد ه، حسین. (۱۳۶۷). مقد مه ای بر تاریخ ...
 • سلطان زاد ه، حسین. (۱۳۸۵). فضاهای شهری د ر بافت ...
 • سیف الد ینی، فرانک و شورجه، محمد . (۱۳۹۳). برنامه ...
 • شجاعی، شیرین؛ عالمی، بابک و جیحانی، حمید رضا. (۱۴۰۰). حفاظت ...
 • شیخی، محمد . (۱۳۸۲). ساختار محله ای شهر د ر ...
 • عابد ینی، حامد . (۱۳۹۹). تحلیل ساختار فضایی د ر ...
 • عالم، عبد الرحمن. (۱۳۸۳). بنیاد های علم سیاست. چاپ د ...
 • عمید ، حسن. (۱۳۸۹). فرهنگ عمید (سرپرست تالیف و ویرایش: ...
 • غروی الخوانساری، مریم. (۱۳۹۶). از محله سنتی تا محله معاصر؛ ...
 • فارسی، طیبه؛ شاهیوند ی، احمد و ناسخیان، شهریار. (۱۳۹۹). اصول ...
 • فرید ، ید الله .(۱۳۹۰). جغرافیا و شهرشناسی. تبریز: د ...
 • قریب، فرید ون. (۱۳۸۵). شبکه ارتباطی د ر طراحی شهری. ...
 • کاظمی، علی. (۱۳۹۳). روش شناسی بازخوانی نظام معانی محیطی د ...
 • مشهد ی زاد ه د هاقانی، ناصر. (۱۳۹۰). تحلیلی از ...
 • موسوی، میر سعید ؛ ماجد ی، حمید و حبیب، فرح. ...
 • مولایی، اصغر. (۱۳۹۶). تبیین نظم شهر اسلامی براساس احکام ثابت. ...
 • نیک پور، عامر؛ لطفی، صد یقه و رضازاد ه، مرتضی. ...
 • Ben-Akiva, M. & Lerman, S.R. (۱۹۷۹). Disaggregate travel and mobility ...
 • Bonine, M. E. (۱۹۷۹). The morphogenesis of Iranian cities. Annals ...
 • Burns, L.D. (۱۹۷۹). Transportation, Temporal and Spatial Components of Accessibility. ...
 • Dalvi, M.Q. & Martin, K.M. (۱۹۷۶). The measurement of accessibility: ...
 • Esfanjary, E. (۲۰۱۵). The longevity of Persian urban form: Maibud ...
 • Gaube, H. (۱۹۷۹). Iranian cities. New York University Press, New ...
 • Geurs, K.T. & Van Wee. B. (۲۰۰۴). Accessibility evaluation of ...
 • Hansen, W.G. (۱۹۵۹). How Accessibility Shapes Land Use. Journal of ...
 • Krizek, K.J. (۲۰۱۰). Measuring accessibility: prescriptions for performance measures of ...
 • Liang, X. & Cavaglion, G. (۲۰۲۲). A Cultural Perspective on ...
 • Litman, T. (۲۰۱۲). Evaluating Accessibility for Transportation Planning: Measuring People’s ...
 • Sholeh, M. & Yousefi Mashhour, S. (۲۰۱۹). A Typological Exploration ...
 • Summer, R. (۲۰۱۹). The Urban Alley: A Hidden Landscape of ...
 • Yavuz Kumlu, K.B., Tüdes, S. & Keles, R. (۲۰۱۸). Proposal ...
 • Zhang, J., Zhang, J., Yu, Sh. & Zhou, J. (۲۰۱۸). ...
 • Zumelzu, A. & Barrientos-Trinanes, M. (۲۰۱۹). Analysis of the effects ...
 • نمایش کامل مراجع