بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت ذینفعان در بیمارستان با توجه به نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESMIW07_124

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مطالعات نشان میدهند که در محیط کسب وکار جهانی امروز، رقابت شدید شرکتها اغلب همراه با ادغام راهبردی برنامه های مسئولیت اجتماعی در فعالیت ها و راهبردهای اصلی سازمان ها است . در شرکتهای ایرانی به نقش مسئولیت اجتماعی توجه بسیار کمی شده است و معمولا سازمانها و شرکتها، مسئولیت اجتماعی را فدای سودآوری کوتاه مدت شرکت می نمایند در صورتی که با رعایت مسئولیت اجتماعی ، عملکرد سازمان بهبود یافته و موجب افزایش سودآوری در بلندمدت خواهد شد. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مسئولیت اجتماعی با رضایت ذینفعان در بیمارستان با نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان می باشد. روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی -پیشمایشی می باشد و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه بسته استاندارد با طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده. همچنین نمونه آماری ۲۵۵ نفر از ذینفعان بیمارستان ها شامل مدیران، کارکنان، سهامداران و مراجعین می باشند که به وسیله نمونه گیری در دسترس و با استفده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد میان مسئولیت اجتماعی و رضایت ذینفعان با نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان ارتباط معناداری وجود دارد.

نویسندگان

محمدرضا لرستانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

وحید پیرهادی

دانشجوی کارشناسی ارشد ام بی ای، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران