CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت ذینفعان در بیمارستان با توجه به نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت ذینفعان در بیمارستان با توجه به نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان
شناسه ملی مقاله: ESMIW07_124
منتشر شده در هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا لرستانی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
وحید پیرهادی - دانشجوی کارشناسی ارشد ام بی ای، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
مطالعات نشان میدهند که در محیط کسب وکار جهانی امروز، رقابت شدید شرکتها اغلب همراه با ادغام راهبردی برنامه های مسئولیت اجتماعی در فعالیت ها و راهبردهای اصلی سازمان ها است . در شرکتهای ایرانی به نقش مسئولیت اجتماعی توجه بسیار کمی شده است و معمولا سازمانها و شرکتها، مسئولیت اجتماعی را فدای سودآوری کوتاه مدت شرکت می نمایند در صورتی که با رعایت مسئولیت اجتماعی ، عملکرد سازمان بهبود یافته و موجب افزایش سودآوری در بلندمدت خواهد شد. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مسئولیت اجتماعی با رضایت ذینفعان در بیمارستان با نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان می باشد. روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی -پیشمایشی می باشد و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه بسته استاندارد با طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده. همچنین نمونه آماری ۲۵۵ نفر از ذینفعان بیمارستان ها شامل مدیران، کارکنان، سهامداران و مراجعین می باشند که به وسیله نمونه گیری در دسترس و با استفده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد میان مسئولیت اجتماعی و رضایت ذینفعان با نقش میانجی ارزش مشتری و تصویر بیمارستان ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مسئولیت اجتماعی ، رضایت ذینفعان، ارزش مشتری، تصویر بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1753710/