نقش استراتژیک یوگا در بهبود استرس و فرسودگی شغلی کارکنان درمان در شرایط پسا کرونایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF07_014

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

درک افراد از خواسته های خارجی که فراتر از توانایی شان باشد، باعث بروز استرس در این اشخاص می شود. بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت استرس شغلی رفتاری است که در پاسخ به این فشار توسط همه افراد در مواجهه با مسائل کاری که دانش کافی و توانایی مقابله را نداشته باشند ، بروز می نماید. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ورزش های هوازی و یوگا بر کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش اورژانس می باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ورزش های هوازی و یوگا بر کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش اورژانس می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۲۸ نفر از پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان است برای توصیف متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار و جداول و نمودارها بکار گرفته شده است . همچنین در بخش آمار استنباطی برای بررسی نوع توزیع داده ها و استفاده از آزمون های آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. سطح معناداری برابر با ۰۱/۰ استفاده شده است . همچنین از نرم افزار آماری SPSSنسخه ۲۲ به منظور انجام محاسبات آماری صورت می گیرد. نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که ورزش های هوازی و یوگا بر کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران بخش اورژانس تاثیر مثبت داشته است .

کلیدواژه ها:

ورزش هوازی- استرس شغلی -پرستاران- بخش اورژانس

نویسندگان

اعظم لطیف پور گل اندام

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن