پیشبینی دلزدگی زناشویی بر اساس سرمایه روان شناختی در دانشجویان متاهل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 311

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_068

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش رابطه سرمایه روان شناختی و دلزدگی زناشویی مورد بررسی قرار گرفت . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر تعیین و از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. به منظورگردآوری دادهها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (۲۰۰۷) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (۱۹۹۶) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد بین سرمایه روان شناختی مثبت و دلزدگی زناشویی رابط منفی و معناداری برقرار است . بنابراین سرمایه روانشناختی مثبت می تواند عامل موثری در کاهش دلزدگی زناشویی باشد.

کلیدواژه ها:

دلزدگی زناشویی ، سرمایه روانشناختی مثبت .

نویسندگان

سیده طاهره معنوی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

سولماز دبیری

استادیار، گروه روانشناسی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران