ارزیابی مقاومت به شو ری و خشکی باکتری های ریزوسفر گیاهان بیابانی درمنه، خارشتر و کهور

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE07_044

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی مقاومت باکتری های ریزوسفر گیاهان بیابانی، از خاک ریزوسفری گیاهان درمنه، خارشتر وکهور رشد یافته در مناطق بیابانی استان کرمان نمونه برداری شد. باکتری های خاک ریزوسفری خالص سازی وجداسازی شد. جهت بررسی مقاومت باکتری های جداسازی شده به شوری از محیط کشت مایع (نوتنیتبراث) با غلظت های متفاوت شوری ۰ ، ۳۲۰ ، ۶۵۰ و ۸۵۰ میلی مولار کلرید سدیم و خشکی با پتانسیل آبی ۰ ، ۵ -، ۱۵- و ۳۲ بار (با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰) استفاده و میزان رشد هر جدایه باکتری با اندازه گیری چگالی نوری(OD) در طول موج ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتنومتر بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد کهجدایه باکتری، تنش شوری و خشکی و برهمکنش بین آنها اثر معنی داری بر میزان چگالی نوری (رشدجدایه ها) داشته است و جدایه ها از نظر مقاومت به شوری و خشکی بسیار متفاوت بوده و در طیف وسیعی قرارگرفتند. در غلظت ۸۵۰ میلی مولار کلریدسدیم، دو جدایه ۴۵۱k و ۷۵k بیشترین رشد و سه جدایه ۳۴۳k ، ۲۷۱kو ۱۵۱k کمترین رشد را داشتند. در پتانسیل آبی ۳۲- بار، جدایه های - ۱۵۱k ، ۲۴۱k و ۲۹۱k بیشترین رشد و دوجدایه ۱۸۴k و ۴۰۳k کمترین رشد را داشتند.

نویسندگان

منصوره احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ا یران

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار

گروه علوم مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ا یران

مهدی سرچشمه پور

گروه علوم مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

افسانه محکمی

گروه به نژادی و زیست فناوری گیاهی، پژوهشکده فناروی تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرا ن