تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر پایداری سود

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 156

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFACONF04_031

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف: امروزه رقابت در بازارها نسبت به گذشته با گستردگی بیشتری همراه است و در محیط رقابتی امروز دستیابی به پایداری سود یکی از اهداف و اولویت های مدیران مالی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران است؛ چراکه تحلیل گران مالی نه تنها به رقم حسابداری بلکه به پایداری سود بسیار توجه دارند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری مورد بررسی شامل ۸۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۴ است. برای تعیین ساختارهای رقابتی از معیار ترکیبی نسبت تمرکز صنعت، موانع ورود، تعداد شرکت های فعال، قابلیت جانشینی محصولات استفاده شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده استیافته ها: بین شاخص هرفیندال هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت و اندازه بازار، بر پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین متغیرهای نمره شدت رقابت بازار محصول، قابلیت جانشینی محصولات، موانع ورود و تعداد شرکت های فعال در صنعت با پایداری سود رابطه معناداری مشاهده نشده است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین معیارهای انتخابی برای ساختار های رقابت، بین شاخص هرفیندال هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت و پایداری سود رابطه معکوس وجود داشته که در نتیجه افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود؛ افزون بر این، معیار اندازه گیری اندازه بازار تاثیر منفی معناداری بر پایداری سود سهام دارد.

کلیدواژه ها:

ساختارهای رقابتی بازار محصول ، پایداری سود ، شاخص هرفیندال هیرشمن.

نویسندگان

پریسا اسماعیلیان

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران