تحلیل احساسات مراجعین و کارکنان به پخش موسیقی در مراکز درمانی سرپایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD10_023

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

همواره مدیران سازمان ها و صاحبان مشاغل در تلاش اند ظر فیت های ارائه خدمات را با استفاده از ارتقاء سلامتمحیط کار کارکنان و بهبود فضای عمومی کسب و کار افزایش دهند.درحوزه بازاریابی، انجام تحقیقات با عنوان بررسیحواس پنج گانه در رفتار مصرف کننده سرفصل جدیدی را با نام بازاریابی حسی ایجاد کرده است. شیوه ای که در آنحواس افراد را درگیر کرده و بر ادراک، قضاوت و رفتار آنها تاثیر بگذارد. موسیقی یکی از این ابزارها برای محیط هایخدماتی به شمار می رود. موسیقی علاوه بر اثر فراوان بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و سلامت جسمانی و روانی انسان،تاثیرار بسیار مناسبی بر رفتار و واکنش مشتریان دواهد داشت. بنابراین این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده ازروش پدیدارشناسی و با ابزار مصاحبه ی عمیق و نیمه سادتاریافته به تجربه بیماران سرپایی وکارکنان از پخش موسیقیو تحلیل رفتار آگاهانه و احساسی مراجعین و کارمندان نسبت به پخش موسیقی در مراکز درمانی پرداخته است. روشمورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی توسعه ای می باشد. جامعه آماری تحسیق شامل ۲۸ نفر از کارکنان و مراجعین یکی از مراکز درمانی سرپایی مدیریت درمان تامین اجتماعیاستان اصفهان می باشند که با در نظر گرفتن اصل کفایت داده ها گزینش مدل آماری تا جائی ادامه یافت که حجممدل در طی فرآیند پژوهش به حد کفایت یا اشباع رسید . به منظور پایایی و روایی پژوهش ، در هنگام انجام مصاحبهها در مواردی که پاسخ سوالات دارای ابهام بود ، مجددا از شخص مصاحبه شونده تایید ثانویه گرفته شد. بعد از تحلیلمصاحبه ها و استخراج مفاهی و نتایج آنها به شیوه کد گذاری و تحلیل ت ، توصیف جامعی از پدیده ی مورد مطالعه باتوجه به هدف پژوهش ارائه گردید.

کلیدواژه ها:

موسیقی درمانی ، محیط خدماتی ، عوامل محیطی محل ارائه خدمت ، بازاریابیحسی ، رفتارحمایتی

نویسندگان

مژگان بهرامی

استادیار ،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان، ایران

حسین اکبری

دانشجوی کارشناس ارشد،مدیریت بازرگانی بین الملل،موسسه آموزش عالی هشت بهشت،اصفهان - ،ایران