بررسی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریتبحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_608

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی ، از لحاظ ماهیت از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع مطالعات میدانی است . جامعه آماری ، کارکنان و داوطلبان سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی می باشد که ۷۰۰۰ نفر را تشکیل می دهند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۶۴ نفر تعیین شده است . روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ظرفیت های منابع انسانی توسط کیوپولد و همکاران (۲۰۱۲) استفاده شده است . در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه بر اساس نظر تعدادی از اساتید به ویژه استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده، که برابر با ۹۱۸,۰ و مورد تایید است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS مورد استفاده قرار گرفته است . . نتایج نشان می دهد که عوامل موثر شامل انسجام، ارتباطات غیر رسمی ، سیستم بازخورد- کنترل و عملکرد سازمانی بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

کلیدواژه ها:

ظرفیت سازی منابع انسانی ، سازمان های مردم نهاد ، مدیریت بحران ، سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی .

نویسندگان

رضا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. ایران

سلیمان ایران زاده

عضو هیات علمی گروه مدیریت، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. ایران